Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vysokoskolska-veda-a-technika/
Číslo projektu
1/0860/18
Názov projektu
Spracovanie digitálnych signálov a obrazu pomocou nekonvenčných metód, metód soft computingu a hybridných metód
Cieľ projektu
Vývoj inteligentných systémov a soft computingu sa v súčasnosti prejavili v efektívnom modelovaní a vyhodnocovacích technikách teórie systémov. Tieto metódy sú obzvlášť vhodné na charakterizáciu a výpočet správania sa komplexných nelineárnych systémov, disponujú počítačom podporovaným spracovaním signálov, diagnostikou a možnosťou riadenia systémov. Rozsah týchto integrovaných a vstavaných aplikácií rapídne narastá. Komplexné vývojové a kontrolné systémy biomedicíny, monitorovania domácností, riadenia dopravy a bezpečnosti v doprave, podpory diagnostiky a pod., berú v úvahu aj ekonomické hľadiská k vyhodnoteniu optimálnych rozhodnutí. Toto sú typické príklady aplikácií soft computingu a inteligentných systémov.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Várkonyiné Kóczy Annamária prof. Dr. DSc
Administrátor projektu
Gubo Štefan RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
32775
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2018
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
02.05.2017