Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vysokoskolska-veda-a-technika/
Číslo projektu
1/0748/18
Názov projektu
Distribučné funkcie postupností a charakteristiky hustôt v aritmetických štruktúrach
Cieľ projektu
Hlavná časť výskumu bude zameraná na problematiku hustôt (teda mier veľkosti podmnožín množiny prirodzených čísel) a distribučných funkcií postupností modulo1. Predpokladáme, že dosiahnuté výsledky budú ďalej prenášané do všeobecnejších štruktúr. Výskum bude hlavne zameraný na riešenie otvorených problémov, ktoré sa týkajú hustôt, vyšetrovanie distribučného správania podpostupnosti danej postupnosti, charakterizácia množiny distribučných funkcií špeciálnych blokových postupností, zovšeobecnenie nerovnosti medzi dolnými a hornými asymptotickými a logaritmickými hustotami. Ďalším cieľom bude charakterizácia štruktúry váhových hustôt a získane výsledky posunúť do všeobecnejších aritmetických štruktúr.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
23460
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2018
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
02.05.2017