Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
http://vega.sav.sk/
Číslo projektu
1/0345/18
Názov projektu
Cirkevno-sociologický výskum v Bratislavskom reformovanom senioráte na zistenie v súčasnosti sa prebiehajúcich zmien cirkevného zboru a na meranie reformovanej kresťanskej identity
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Somogyi Alfréd ThDr. PhD.
Administrátor projektu
Somogyi Alfréd ThDr. PhD.
Finančný manažér
Somogyi Alfréd ThDr. PhD.
Dekan fakulty
Lévai Attila Mgr. PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
13478
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2018
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
RTF UJS
Dátum evidencie
28.04.2017
Príloha: