Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
37961632
Program
národná identita, školské spomienky, národnostné školstvo
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0572/18
Názov projektu
Identifikácia sebarealizačnej stratégie maďarskej identity na Slovensku vo verejnom školstve cez výskum pamäti (spomienok) pedagógov a žiakov
Cieľ projektu
Identifikácia rozhodujúcich prvkov identity pedagóga národnostnej menšiny v prvom rade sa realizuje cez spomienky profesionálnych životopisov a rozhovorov.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
PF UKF? Doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Zodpovedný riešiteľ
Németh András prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Németh András prof. Dr. DSc.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
30288
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2018
Koniec riešenia
2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát PF UJS
Dátum evidencie
28.04.2017
Príloha: