Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
002UJS-4/2018
Názov projektu
Online interaktívne vzdelávacie prostredie na podporu výučby predmetov matematiky a informatiky.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je skvalitniť prípravu študentov tvorbou učebných materiálov využitím digitálneho interaktívneho učebného prostredia. Primárnou cieľovou skupinou budú študenti aplikovanej informatiky, vytvorené kurzy majú slúžiť aj pre študentov učiteľských programov matematiky a informatiky, a na hodinách matematiky v primárnom vzdelaní. Plánujeme tvorbu interaktívnych materiálov v prepojení s dynamickým matematickým softvérom GeoGebra a tiež integráciu systému WeBWorK, používaný na on-line sprístupnenie individualizovaných domácich úloh, prípadne ďalšími vhodnými softvermi. Cieľom je vytvoriť jednotný systém v prostredí Moodle, tým doplniť súčasne vyučované predmety elektronickým materiálom a interaktívnymi appletmi. Všetky materiály budú zhromaždené v systéme Moodle a umiestnené na vlastnom serveri, ktorý je dostupny na adrese e-learning.ujs.sk. Univerzitný systém v prostredí Moodle je vytvorený aj na našej univerzite, ale počet existujúcich a aktívne využívaných kurzov je nízky, pokrytie vyučovaných predmetov je nedostatočné. Preto našim cieľom je tento nedostatok odstrániť a vytvoriť kvalitné e-learningové kurzy. Tvorba učebných materiálov by mala prebiehať s ohľadom na podmienky potreby a požiadavky jednotlivých oblastí informatiky a matematiky. V rámci informatiky výskum sa bude zamerať aj na špeciálnu oblasť najnovších technológií v digitálnom spracovaní obrazu (3D skenovanie, 3D tlač, dróny s HD kamerou, virtuálna realita), v inteligentom priestore a robotiky. Najnovšie výsledky sa majú premietať do výučby tvorbou vhodných učebných materiálov. V súčasnosti už Moodle podporuje aj najnovšie mobilné technológie, Moodle Mobile umožní použitie moderných mobilných zariadení, smartfónov a tabletov na prácu v systéme. Kurzy plánujeme sprístupniť aj pre mobilné zariadenia, ktoré sú už bežne používané súčasnou generáciou študentov. Na základe uvedených hlavných cieľov projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele: Skvalitniť prípravu študentov tvorbou nových dynamických, interaktívnych učebných materiálov z informatiky a matematiky, resp. materiálov pre iné disciplíny kde sa využíva informatika, matematika. Vytvoriť kvalitné elektronické kurzy vo vzdelávacom prostredí Moodle na pokrytie jednotlivých vyučovaných (povinných, povinne voliteľných) predmetov v študijnom programe aplikovanej informatiky, a tiež pre hlavné disciplíny prípravy budúcich učiteľov informatiky a matematiky, a budúcim učiteľom primárneho vzdelávania. Integrovať systémy Geogebra a WebWorK (prípadne aj ďalšie) do vzdelávacieho prostredia Moodle. Používané softvéry podľa možností prispôsobiť slovenskému a maďarskému jazykovému prostrediu. Pracovať na lokalizácii a aktualizácii lokalizácie softvérov (GeoGebra, WebWorK, GeoTest, prípadne ďalšie). Implementovať e-learningové kurzy do výučby matematiky a informatiky kombináciou prezenčného štúdia a individuálneho štúdia vo vzdelávacom prostredí. Organizovať odborné podujatia (konferencie, semináre) s cieľom zoznámenia činnosti a výsledkov výskumu riešiteľského kolektívu a výsledkoch práce v projekte.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Fehér Zoltán RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Csiba Peter, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
36000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2018
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS,
Dekanát EF UJS
Dátum evidencie
24.04.2017