Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
37961632
Program
Širší kontext projektu tvorí myšlienka, že skúmanie kultúry sa už neuskutočňuje v podobe rozsiahlych teórií, ale skôr vo forme takých prípadových štúdií, ktoré namiesto toho, aby oddelili od seba teóriu a prax, sústreďujú sa skôr na to, aby súčasne aplikovali vedecké a nevedecké formy praxe. Na základe tejto činnosti sa dá vybudovať nová – mediálne založená – praxeológia, ktorá môže slúžiť aj ako nová metóda skúmania populárnej kultúry.
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0503/18
Názov projektu
Výskum popkultúry v kontexte mediálnych teórií
Cieľ projektu
Prvotným cieľom predloženého projektu je koncipovanie novej metodológie v oblasti skúmania populárnej kultúry. Základ tejto metodológie tvoria úvahy významných teoretikov, ako Friedrich Kittler, K. Ludwig Pfeiffer, Marie-Laure Ryan alebo Henry Jenkins, ktorí zdôrazňovali transmediálny charakter literatúry, filmu atď. V dnešnej dobe je ťažké sledovať literatúru bez toho, aby sme brali do úvahy jej vzťah k iným (novým) médiám. Takisto môžeme povedať, že hranice medzi populárnou a tzv. klasickou literatúrou (resp. kultúrou) sa v poslednej dobe výrazne posunuli. Populárna kultúra reaguje veľmi rýchlo a citlivo na svetové diania, a tým pádom si vyžaduje nové vedecké postupy. Riešitelia sa usilujú o vytvorenie fundamentu pre výskum populárnej kultúry na základe týchto postupov. Získané poznatky plánujú zverejniť v konferenčnom zborníku.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
- Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5175
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
1.1.2018
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát PF UJS
Dátum evidencie
27.4.2017
Príloha: