Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
http://vega.sav.sk/
Číslo projektu
1/0447/18
Názov projektu
Náboženstvo starovekého Izraela
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Lévai Attila Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Lévai Attila Mgr. PhD.
Finančný manažér
Lévai Attila Mgr. PhD.
Dekan fakulty
Lévai Attila Mgr.PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
23000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2018
Koniec riešenia
2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
RTF UJS
Dátum evidencie
27.04.2017
Príloha: