Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Variativita maďarčiny v menšinovom prostredí na Slovensku
Cieľ projektu
Cieľom projektu je získanie finančného podporovania projektu bádateľskej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. V rámci projektu ide o 3 aktivity - Vedecké sympózium skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry PF UJS - Pamätná konferencia Jánosa Aranya - Vedecká prednáška emeritného profesora Lászlóa Keresztesa, bývalého učiteľa Debreceni Egyetem o pôvode maďarského jazyka. Bádateľská skupina Variológia bola založená v roku 2010 v Komárne pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Bádateľská skupina realizovala doteraz päť vedeckých sympózií na Pedagogickej fakulte UJS v Komárne, resp. na vysokej škole Eszterházy Károly Főiskola v meste Eger. Cieľom vedeckých sympózií bola jazykovedná analýza učebníc používaných na rôznych stupňoch vzdelávania (základná, stredná, vysoká škola) v rôznych typoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. V poslednom čase sa na sympóziách zaoberá aj analýzou učebných pomôcok a materiálov ako aj analýzou pedagogických dokumentov (Štátneho vzdelávacieho programu). Užším cieľom skupiny Variológia je, aby reflektovaním na domáce učebnice publikované v maďarskom jazyku ako aj na školské dokumenty prispievala k zdokonaľovaniu predmetných školských dokumentov. Na doterajších sympóziách tradične vystupovali s prednáškami domáci a zahraniční odborníci. Bádateľská skupina plánuje realizovať ďalšie sympózium 21. 4. 2017. Príspevky konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku. Rozmer A5, dvojfarebná publikácia v mäkkom obale, 200 výtlačkov. Druhým významným vedeckým podujatím bádateľskej skupiny bude Pamätná konferencia Jánosa Aranya pri príležitosti 200. jubilea narodenia významnej osobnosti maďarskej literatúry. Cieľom konferencie je, aby oslovení prednášatelia, jazykovedci a literárni vedci demonštrovali význam spisovateľskej tvorby Jánosa Aranya a jej vplyv na stvárňovanie spisovného jazyka. Vedecké podujatie poskytuje možnosť na zmapovanie témy manažovania jazyka v menšinovom jazykovom prostredí. Toto jazykovedné odvetvie je v súčasnosti moderným smerom v jazykovede. Vytýčeným cieľom konferencie je odhalenie významu spisovateľskej tvorby Aranya z hľadiska stvárňovania modernej spisovnej maďarčiny a nie tradičná literárnovedná analýza jeho diel. Treťou plánovanou aktivitou skupiny Variológia je organizovanie vedeckej prednášky emeritného profesora László Keresztesa. Ide o poskytovanie najnovších vedeckých poznatkov vo súčasnosti veľmi aktuálnej spoločensko-jazykovedenej téme o pôvode maďarského jazyka pre poslucháčov Pedagogickej fakulty UJS a pre verejnosť v Komárne.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Szabolcs PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
4835
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
255
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
22.09.2017
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
159
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projekt odd. UJS
Dátum evidencie
13.01.2017
Príloha: