Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Tomáš Dudáš – Lilla Fehér – Andrej Hevesi – Zsuzsanna Kulcsár – Ladislav Mura – Erika Pison – Vanda Papp – Zsuzsanna Tóth: Anglicko – maďarsko – nemecko – slovenský ekonomický slovník 2.
Cieľ projektu
Cieľom publikácie je pozbierať najčastejšie používané výrazy v obchodnom a hospodárskom jazyku, a to v štyroch jazykoch: anglický, maďarský, nemecký a slovenský. Slovná zásoba sa prezentuje v nasledovných tematických okruhoch: Ochrana životného prostredia, Telekomunikácie, Cestovný ruch, Marketing, Daňovníctvo, Právne výrazy, Politika, Dodacie doložky a skratky.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Sánta Szilárd Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3150
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
160
Začiatok riešenia
01.03.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projekt odd. UJS
Dátum evidencie
11.01.2017
Príloha: