Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Tanulmányok a csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948-1989) Štúdie o charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948-1989)
Cieľ projektu
Cieľom projektu je príprava vedeckej publikácie o pomerne neznámom aspekte Československého komunizmu (1948-1989), tj. o jeho zámernom ideologickom ťažení voči rôznym skupinám československej spoločnosti, s dôrazom na maďarskú menšinu v Československu.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2350
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
150
Začiatok riešenia
01.04.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2000
Vlastné zdroje
124
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové odd. UJS
Dátum evidencie
09.01.2017
Príloha: