Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 12. ročník
Cieľ projektu
V tomto roku (2017) sa chystá uverejňovanie 4 čísla 12. ročníku časopisu Eruditio–Educatio. Cieľom časopisu v prvom rade je priebežné uverejňovanie vedeckých výsledkov z oblasti spoločenských a pedagogockých vied. Okrem toho dôležitým poslaním časopisu je vytváranie dialógu medzi odborníkmi univerzitných pracovísk doma či v zahraničí.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
7125
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
375
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
5000
Vlastné zdroje
264
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové odd. UJS
Dátum evidencie
09.01.2017
Príloha: