Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Jasovská kláštorná záhrada – súčasť nášho kultúrneho dedičstva (A jászói kolostorkert – kulturális örökségünk része)
Cieľ projektu
Cieľom monografie je podať komplexný pohľad na jasovskú kláštornú záhradu – na jeho históriu, podmienky vzniku, jeho vývoj až do súčasnsoti.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
4845
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
255
Začiatok riešenia
01.04.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2000
Vlastné zdroje
106
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projekt odd. UJS
Dátum evidencie
09.01.2017
Príloha: