Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Strédl Terézia: Terápia szocializációs hatása a nevelésben (Socializačný vplyv terapie vo výchove)
Cieľ projektu
Cieľom publikácie je poukázať na možnosti a použiteľnosť terapie a jej socializačného vplyvu vo výchove v inkluzívnom prostredí. Čiastkovým cieľom je analýza integrovaného a inkluzívneho prostredia s interdisciplinárnym prístupom. Základom inkluzívnej výchovy je diferencovaný prístup, kooperácia a aktívna tolerancia.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Strédl Terézia PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2660
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
140
Začiatok riešenia
01.03.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
1000
Vlastné zdroje
53
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projekt oddel. UJS
Dátum evidencie
09.01.2017
Príloha: