Grantová agentúra
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU
IČO
Program
Vázva na rozvojové projekty
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vyzva-na-rozvojove-projekty-zvysovanie-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-prostrednictvom-internacionalizacie/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie na Univerzite J. Selyeho
Cieľ projektu
Aktivity v rámci projektu sú zamerané na nasledovné témy: • zabezpečenie pobytov hosťujúcich odborníkov z vysokých škôl v zahraničí s cieľom skvalitniť poskytovanie študijných programov a zároveň zlepšiť pripravenosť domácich vysokoškolských učiteľov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí a na zapájanie sa do medzinárodných sietí • aktivity podporujúce rozvoj zručností študentov doktorandského štúdia potrebných na ich zapájanie sa do medzinárodných projektov a medzinárodného výskumu, napr. rozvoj ich schopností publikovať v zahraničných odborných časopisoch.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Bukor József RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Bukor József RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
30000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
4698
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
12.12.2016
Príloha: