Grantová agentúra
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU
IČO
Program
Rozvojové projekt - všeobecný
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Rozvoj sieťovej infraštruktúry Univerzity J. Selyeho
Cieľ projektu
Zabezpečiť obnovu, podporu a bezproblémový chod technickej infraštruktúry informatických systémov (dátové centrá, servery a sieťová infraštruktúra).
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Méri Tamás Mgr.
Administrátor projektu
Méri Tamás Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
29890
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
3834
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
29890
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
CIS
Dátum evidencie
08.12.2016
Príloha: