Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
APVV
Webová stránka projektu
www.apvv.sk/agentura.html
Číslo projektu
APVV-16-0138
Názov projektu
Diagnostika porúch zdravotného stavu vybraných druhov poľovnej zvery na Slovensku pomocou analýzy biomarkerov látkového metabolizmu
Cieľ projektu
Cieľom je charakterizovať metabolické parametre voľne žijúcich vybraných druhov poľovnej zveri (napr. srnčej, diviačej, zajačej, bažantej, líščej, a pod.) vzhľadom na charakter poľnohospodárskej činnosti vykonávanej tam, kde sa nachádzajú vybrané poľovné revíry, zvernice a chovné farmy poľovnej zveri. Poľovné revíry sa vyberú z rôznych oblastí (napr. z nížinnej oblasti, v pahorkatinách a z horských oblastí, a pod.). Prostredníctvom hodnôt štandardných a špecifických biochemických a hematologických parametrov bude sledovaný vplyv prostredia a rôznych environmentálnych podmienok na fyziologický status vybraných druhov zvierat. Cieľom projektu je diagnostika a detekcia metabolického statusu u jednotlivých skupín poľovných zvierat podľa reprodukčného obdobia, zdravotného stavu, veku, druhu, ročného obdobia a životného prostredia, v ktorom sa vyskytujú. Okrem hore uvedených druhov poľovnej zveri, do výskumu sa zaradia aj špeciálne resp. charakteristické druhy z vybraných poľovných revírov. Monitoring stavu látkového metabolizmu bude zameraný na jednotlivé úrovne organizácie živej hmoty - molekuly, bunky, tkanivá, orgány a sústavy orgánov, organizmus a spoločenstvo organizmov v interakcii s prostredím. Cieľom projektu je biomonitoring poľovnej zveri a jej environmentu
Žiadateľ
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied
Partneri/Spoluriešitelia
Hlavný riešiteľ : Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied, Spoluriešiteľ: UJS
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
37213
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2017
Koniec riešenia
30.06.2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
09.11.2016
Príloha: