Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
003UJS-4/2017
Názov projektu
Využitie interaktívneho vzdelávacieho prostredia na skvalitnenie výučby predmetov matematiky a informatiky
Cieľ projektu
Cieľom projektu je skvalitniť prípravu študentov tvorbou učebných materiálov využitím digitálneho interaktívneho učebného prostredia. Primárnou cieľovou skupinou budú študenti programu aplikovanej informatiky, vytvorené kurzy majú slúžiť aj pre študentov učiteľských študijných programov matematiky a informatiky a vybraných predmetov matematiky a informatiky učiteľstva primárneho vzdelávania. Originalita predloženého projektu spočíva v tom, že sa pokúsi o integráciu viacerých softvérových systémov do vzdelávacieho prostredia Moodle. Plánujeme tvorbu interaktívnych materiálov v prepojení s dynamickým matematickým softvérom GeoGebra a tiež integráciu systému WeBWorK, ktorý možno použiť na on-line sprístupnenie individualizovaných domácich úloh.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Csiba Peter RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. József Bukor, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
36000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.03.2017
Koniec riešenia
31.10.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
29.04.2016
Príloha: