Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0087/17
Názov projektu
Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok
Cieľ projektu
1. Sledovanie vplyvu mulčovania ako významného intenzifikačného faktora pestovania na kvantitu a kvalitu úrody batátov, tekvice mošusovej, menej známych druhov bazalky v podmienkach južného Slovenska. 2. Identifikácia morfologických ukazovateľov v rámci širšieho odrodového sortimentu experimentálnych plodín. 3. Identifikácia významných kvantitatívnych parametrov batátov (úroda predajných hľúz z rastliny a jednotky plochy; priemerná hmotnosť hľúz; podiel predajných hľúz), tekvice mošusovej (úroda plodov z rastliny a jednotky plochy; priemerná hmotnosť plodov), b. americkej a posvätnej (úroda čerstvej a suchej hmoty z rastliny a jednotky plochy; pomer zosušenia) v závislosti od širšieho odrodového sortimentu a mulčovania experimentálnych plodín. 4. Identifikácia významných kvalitatívnych parametrov batátov, tekvice mošusovej, b. americkej a posvätnej (antioxidačná kapacita; polyfenoly; karotenoidy; vitamín C; chlorofyl; silice; minerálne látky; cukry; dusičnany a i.) s antioxidačnými a chemoprotektívnymi účinkami v závislosti od širšieho odrodového sortimentu a mulčovania experimentálnych plodín. 5. v rámci technologického využitia plodín - skúmanie rôznych pomerov zloženia kombinovaných múk (kukuričná/pšeničná múka:múka z tekvice mošusovej a batátov) spolu s prídavkom semien bazalky americkej a posvätnej pri spracovaní pekárenských produktov (chlieb, sušienky) určených pre ľudí trpiacich vážnymi tráviacimi ťažkosťami vyvolanými rôznymi alergénnymi látkami v potravinách. Obohatenie pekárenských produktov predpokladá zlepšenie ich senzorických a kvalitatívnych vlastností (antioxidačná kapacita a i.). 6. Na základe výberu najvhodnejšej technológie pestovania a odrôd s významnými kvalitatívnymi parametrami budú spracované odporúčania pre modifikáciu technologických postupov pestovania sledovaných plodín a spracovania pekárenských výrobkov. 7. Získané výsledky budú prezentované vo forme publikácií vo vedeckých a odborných časopisoch s IF, prednášok a posterov na vedeckých konferenciách a sympóziách.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Nitra
Zodpovedný riešiteľ
Hegedűs Ondrej doc. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Horváth Kinga Dr. Habil. PaedDr.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Katedra chémie PF UJS
Hradná 21
945 01 Komárno
Dátum evidencie
28.04.2016