Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0265/17
Názov projektu
Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky
Cieľ projektu
C1: Na základe analýzy dostupných literárnych zdrojov vyvinúť nástroje formatívneho hodnotenia (realizovaného učiteľom, sebahodnotením žiaka a rovesníckym hodnotením) zamerané na rozvoj porozumenia a vybraných vedeckých spôsobilostí a integrovať ich do štruktúrovaného systému metodických materiálov založených na uplatnení metód aktívneho učenia (bádateľsky orientovaná výučba, projektové vyučovanie) aj s podporou digitálnych technológií. C2: Pilotným pedagogickým experimentom overiť vhodnosť vytvorených metodických materiálov a na základe získaných výsledkov navrhnuté nástroje formatívneho hodnotenia optimalizovať. C3: Pripraviť, realizovať a štatisticky vyhodnotiť pedagogický experiment zameraný na sledovanie vplyvu formatívneho hodnotenia na dosiahnutú úroveň v oblasti porozumenia a vedeckých spôsobilostí a na sledovanie progresu rozvoja vybraných vedeckých spôsobilostí. C4: Posúdiť aktuálny stav využívania nástrojov formatívneho hodnotenia učiteľmi a zhodnotiť postoje učiteľov k formatívnemu hodnoteniu výučby pred a po realizácii pedagogického experimentu. C5: Na základe výsledkov pedagogického experimentu navrhnúť odporúčania pre zaradenie nástrojov formatívneho hodnotenia pre podporu učenia a sledovanie progresu rozvoja vybraných vedeckých spôsobilostí. C6: Výsledky projektu publikovať v časopisoch pre didaktiku prírodných vied, matematiky a informatiky na národnej a medzinárodnej úrovni. Výsledky sprístupniť odbornej verejnosti prostredníctvom konferencií. C7: Pripraviť a publikovať vedeckú monografiu Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky, cieľom ktorej bude poukázať na možnosti jeho efektívneho zaradenia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Zodpovedný riešiteľ
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Horváth Kinga Dr. Habil. PaedDr.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2500
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Katedra chémie PF UJS
Hradná 21
945 01 Komárno
Dátum evidencie
27.04.2016