Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
-
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Asociácia vybraných molekulárno-genetických a biochemických markerov u postmenopauzálnych žien s osteoporózou
Cieľ projektu
Cieľom nášho projektu je: - zmerať a zhodnotiť antropometrické ukazovatele – telesná hmotnosť, telesná výška, obvod pása, obvod bokov, vypočítať index BMI, WHR a uskutočniť denzitometrické meranie vo všetkých skupinách postmenopauzálnych žien (rómska a nerómska populácia). - spracovať vzorky biologického materiálu na biochemickú analýzu, stanoviť a porovnať vybrané biochemické parametre - ALP, OC, CTx, PINP, PTH, CT, Ca, P, VITD-T. - spracovať vzorky biologického materiálu na molekulárno–genetickú analýzu, metódou Real- Time PCR zistiť zastúpenie jednotlivých genotypov genetických polymorfizmov CER1 génu - rs1494360, rs17289263, rs74434454; LRP5 génu - rs4988300, rs599083, rs634008 vo všetkých sledovaných skupinách. - na základe dotazníkového prieskumu sledovať prítomnosť rizikových faktorov (fajčenie, alkohol, pohyb, správna životospráva) v rómskej a nerómskej populácií žien. - na základe našich výsledkov potvrdiť alebo vyvrátiť predpoklad, že uvedené polymorfizmy CER1 a LRP5 génu súvisia s nízkou hustotou kostí, zvýšeným rizikom zlomeniny, so skorším vekom nástupu menopauzy, s nižšími hodnotami osteoformačných markerov, vyššími koncentráciami osteoresorpčných markerov a vyššími hodnotami PTH a CT.
Žiadateľ
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied
Partneri/Spoluriešitelia
PF UJS
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
19000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
január 2017
Koniec riešenia
december 2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
FHPV PU
Dátum evidencie
25.4.2016
Príloha: