Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
APVV
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Analýza látkového metabolizmu u vybraných druhov poľovnej zveri
Cieľ projektu
Cieľom projektu je analýza biochemických a hematologických parametrov u voľne žijúcich vybraných druhov poľovnej zveri vzhľadom na charakter poľnohospodárskej činnosti vykonávanej v danej lokalite. Lokality poľovných revírov sa vyberú z rôznych oblastí a prostredníctvom štandard a špecifických biochemických a hematologických parametrov bude sledovaný ich fyziologický status. Cieľom je analýza a diagnostika metabolického statusu zveri podľa reprodukčného obdobia, zdravotného stavu, veku, druhu a ročného obdobia. Do výskumu sa zaradia aj špeciálne resp. charakteristické druhy z vybraných poľovných revírov. Diagnostika látkového metabolizmu bude zameraná na jednotlivé úrovne organizácie živej hmoty -molekuly, bunky, tkanivá, orgány a sústavy orgánov a organizmus. Cieľom projektu je analýza latkového metabolizmu poľovnej zveri a prostredia v nasledujúcich krokoch: 1. - terénny odber vzoriek biologického materiálu (krv, trus a pod.) poľovnej zveri vybraných lokalít v rámci stanovenia hodnôt biochemických a hematologických ukazovateľov použitím najmodernejších metód determinácie, 2. - analýza získaných vzoriek biologického materiálu poľovnej zveri na stanovenie heat shock proteínov (chaperonov), 3. - terénny zber a analýza vzoriek krvi resp. svaloviny vybraných druhov poľovnej zveri na determináciu koncentrácie ťažkých kovov, makro- a mikroelementov, 4. - terénny zber a analýza vzoriek pôdy vybraných lokalít na zistenie obsahu humínových kyselín ako indikátorov pôdnej úrodnosti a zdroja výživy pre voľne žijúce zvieratá, 5. - získať podklady o hodnotách ťažkých kovov v ekologických indikátoroch a faktoroch prostredia – voda, pôda, rastliny, krmivo a pod.
Žiadateľ
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied
Partneri/Spoluriešitelia
PF UJS
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
16502
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
január 2017
Koniec riešenia
december 2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
FHPV PU
Dátum evidencie
25.4.2016
Príloha: