Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA - komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe
Webová stránka projektu
www.portalvs.sk
Číslo projektu
002UJS-4/2017
Názov projektu
Implementácia online e-learningových kurzov metodologických disciplín na 2. stupni vysokoškolského štúdia študijného programu Anglický jazyk a literatúra v programe Moodle a vytvorenie interaktívneho software-u elektronickej databázy vyučovacích hodín
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je implementácia e-learningových kurzov v programe Moodle pre metodologické disciplíny 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Anglický jazyk a literatúra, konkrétne Metodika III., Vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni základnej školy a Metodika vyučovania literatúry. Ďalším cieľom je vytvorenie dynamicky rozširovateľného interaktívneho softvéru, elektronickej databázy konkrétnych vyučovacích hodín s možnosťou vyhľadávania podľa kľúčových slov, témy a vyučovacej metódy.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Puskás Andrea PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
27300
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
1.1.2017
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS, Pedagogická fakulta UJS, kancelária č. 209
Dátum evidencie
26.4.2016
Príloha: