Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
018PU-4/2017
Názov projektu
Internacionalizácia a inovácia edukačného procesu v aplikovanej biochémie
Cieľ projektu
Tvorba moderných učebníc a inovovaných didaktických prostriedkov sú ťažiskové jednotky nových edukačný procesov, ktoré reflektujú na zmeny v chápaní potrieb vzdelávania a vychádzajú zo vzdelávacích potrieb a požiadaviek na vysokých školách, s ktorými sa stretávame pri vyučovaní povinných predmetov ako je aj predmet biochémia. Skvalitnenie a zefektívňovanie vyučovania edukačného procesu za pomoci inovatívneho pedagogického prístupu ako aj nových foriem a metód sú súčasťou novej vysokoškolskej učebnice, ktorá sa zameria na všeobecnú a aplikovanú biochémiu ako interdisciplinárnu vedu, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent vysokých škôl získali hlboké znalosti z oblasti biochémie a zodpovedajúce vedomosti. Moderná učebnica biochémie obsahuje metodicky spracované učivo vymedzené učebnými osnovami a je základným didaktickým prostriedkom pri rozvíjaní vyučovania. V učebnicovom texte budú doplnené najnovšie poznatky vedy, obohatené o obrazovú prílohu, grafy, tabuľky. Pomocou moderných informačno-komunikačných technológií (PC, interaktívna tabuľa) bude možné modelovať rôzne biochemické procesy čo predstavuje jeden z prínosov novej vysokoškolskej učebnice. Koncepcia učebného textu bude predstavovať kombináciu ukážkových laboratórnych protokolov a postupov pri praktických cvičeniach. Laboratórne protokoly budú obsahovať nielen prebraté učivo, ale budú ho aj ďalej doplňovať, čím budú rozširovať látku v jednotlivých kapitolách. Praktické cvičenie podporí získanie praktických zručností a znalosti a umožní ľahšie pochopenie teoretickej časti učebnice ako aj kontrole osvojených poznatkov o kontrolné teoretické otázky. V rámci internacionalizácie edukačného procesu vysokoškolská učebnica tohto zamerania bude editovaná v anglickej verzii, čím zefektívni vzdelávanie domácich a zahraničných študentov v oblasti aplikovanej biochémie ako súčasti študijného programu s prírodovedným zameraním.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
PRešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
15000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2017
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
25.04.2016
Príloha: