Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
komisia č. 1
Webová stránka projektu
www.portalvs.sk
Číslo projektu
001UJS-4/2017
Názov projektu
Poznanie učebných štýlov a ich pozorovateľné prejavy v edukačnej praxi učiteľov
Cieľ projektu
Kvalita, intenzita, efektivita učebnej činnosti každého žiaka je závislá na jednej strane od kvality a spôsobu riadenia učenia žiakov učiteľom vo vyučovaní, na druhej strane od komplexu osobnosti učiaceho sa subjektu, vrátane dimenzií efektívneho učenia sa. Skúmaním dimenzií efektívneho učenia sa a vzťahov medzi nimi (kognitívnej dimenzie učenia sa, vôľovej dimenzie učenia sa, sociálnej dimenzie učenia sa a individuálnej dimenzie učenia sa), hľadaním vzťahu medzi vyučovacím štýlom učiteľov a učebnými štýlmi žiakov v závislosti od dosahovaných študijných výsledkov žiakov sledujeme dosiahnuť dva ciele. 1. Rozpoznanie spôsobov a metód riadenia učenia žiakov vo vyučovaní, ktoré smerujú k rozvíjaniu schopnosti riadeného samoučenia žiakov, kľúčovej schopnosti potrebnej ku kompetencii celoživotného učenia sa. 2. Návrh implementácie zistených výsledkov do obsahovej náplne pregraduálnej prípravy učiteľov. Cieľom výskumného tímu je navrhnúť prienik výskumných zistení do didaktickej prípravy budúcich učiteľov a tak skvalitniť ich prípravu na Pedagogickej fakulte UJS. Prvý cieľ sledujeme dosiahnuť skúmaním toho, akú úlohu zohrávajú v procese učenia sa individuálne osobitosti žiakov. A to: a) longitudinálnym výskumom zameraným na odhalenie tých individuálnych charakteristík jednotlivcov, ktoré vplývajú na efektivitu učenia sa a na výsledky učebnej činnosti žiakov, b) pomenovaním tých premenných procesu učenia sa, ktoré majú vplyv na regulované samoučenie, c) skúmaním závislostí týchto premenných od vyučovacích štýlov učiteľa, d) skúmaním, či je charakter a dôležitosť týchto premenných podmienený vekom žiaka, ročníkom, ktorý žiak navštevuje alebo jeho vzťahom ku konkrétnemu vyučovaciemu predmetu a ich e) takou interpretáciou, aby mohli byť základom pre adaptívne vzdelávanie zohľadňujúce tieto rozdielnosti najmä pri plánovaní vyučovacích a učebných činností. V zhode s naznačenými cieľmi výskumu sme stanovili 9 výskumných otázok, ktoré sme formulovali nasledovne: 1. Existuje vzťah medzi osobnostnými charakteristikami jednotlivcov, sociálnymi charakteristikami prostredia, biologicko-fyziologickými charakteristikami jednotlivcov a učebným výkonom žiakov? 2. Existuje podmienenosť týchto charakteristík vzťahom žiaka k vyučovaciemu predmetu? 3. Existujú identifikovateľné faktory učebnej motivácie žiakov? 4. Existujú také premenné procesu učenia sa, ktoré majú vzťah k regulovanému samoučeniu? 5. Existuje podmienenosť premenných procesu učenia sa a vyučovacích štýlov učiteľa? 6. Existuje podmienenosť premenných procesu učenia sa a riadením vyučovania učiteľom? 7. Aké sú možnosti adaptívneho vzdelávania zohľadňujúce individuálne zvláštnosti jednotlivcov? 8. Aké opatrenia vedúce k skvalitnenia pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov indikujú výsledky longitudinálnych výskumov učebných a vyučovacích štýlov? 9. Umožňuje longitudinálny výskum učebných a vyučovacích štýlov odhaliť niektoré špecifiká v procese učenia sa a vyučovania podmienené prechodom žiakov z primárneho stupňa vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie?
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
22700
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2017
Koniec riešenia
2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS, rektorát UJS
Dátum evidencie
21.04.2016
Príloha: