Grantová agentúra
Fond na podporu umenia
IČO
Program
Podujatia a vzdelávacie aktivity
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Skvalitňovanie marketingovej komunikácie UK UJS s vytvorením novej webovej stránky
Cieľ projektu
Poslaním knižnice je zabezpečiť knihovnícke služby, materiálne a technické zariadenia, prístup k informáciám. Ďalej knižnica slúži ako priestor pre rôzne udalosti súvisiace s výskumom, výučbou a riešením projektov univerzity a takto podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj ľudí. Knižnica funguje v systéme voľného výberu a okrem klasických knižničných služieb (výpožičné služby, MVS, reprografické služby, prístup k záverečným prácam, prístup k internetu, rešerš) čitatelia majú možnosť požičať si aj čítačky e-kníh. Z pohľadu univerzity je obzvlášť dôležitá registrácia a evidovanie publikácií zamestnancov UJS. Pri budovaní knižničného fondu berieme do úvahy potreby jednotlivých fakúlt a vedecko-výskumných pracovníkov univerzity, s čím podporujeme vedecko-výskumnú činnosť UJS.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Egyházi Dóra M. A.
Administrátor projektu
Egyházi Dóra M. A.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1520
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
80
Začiatok riešenia
01.03.2016
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UK UJS
Dátum evidencie
08.04.2016
Príloha: