Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
CEEPUS
Webová stránka projektu
https://ceepus.info
Číslo projektu
HU-1109
Názov projektu
Dyslexia in Learning and Teaching of Foreign Languages
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Károli Gáspár Universiy of the Reformed Church, faculty of Humanities, Dr. Anita Czeglédy
Zodpovedný riešiteľ
Puskás Andrea PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2016
Koniec riešenia
31.08.2017
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF
Dátum evidencie
04.02.2016
Príloha: