Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
003UJS-4/2015
Názov projektu
Web-Based aplikácie v prírodovednom vzdelávaní na ZŠ a SŠ
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Finančný manažér
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
35335
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF
Dátum evidencie
27.01.2016
Príloha: