Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
CEEPUS
Webová stránka projektu
http://ceepus.info/
Číslo projektu
CIII-PL-0701-04-1617
Názov projektu
Engineering as Communication Language in Europe
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Takáč Ondrej Ing. PhD.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2016
Koniec riešenia
31.08.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF
Dátum evidencie
27.01.2016
Príloha: