Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
CEEPUS
Webová stránka projektu
http://ceepus.info/
Číslo projektu
CIII-RO-0010
Názov projektu
Teaching and Learning Bioanalysis
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
University of medicine and Pharmacy of TÁrgu Mures, Departmnet od Bioanalysis, Dr. Gabriella Donáth-Nagy
Zodpovedný riešiteľ
Kinczerová Adriana Mgr.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2016
Koniec riešenia
31.08.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF
Dátum evidencie
27.01.2016
Príloha: