Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
0
Názov projektu
„Pénz, pénz, pénz“ – Pénzügyi intelligencia képzési program „Peniaze, peniaze, peniaze” – Vzdelávací program zameraný na finančnú gramotnosť
Cieľ projektu
Cieľom projektu je rozvoj ekonomickej kultúry maďarskej menšiny organizovaním dvojjazyčného intenzívneho vzdelávacieho programu pre pedagógov stredných škôl.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Antalík Imrich PhDr.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3200
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
170
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: