Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
1.1.1 periodická tlač
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
.
Názov projektu
Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 11. ročník
Cieľ projektu
V tomto roku (2016) sa chystá uverejňovanie 4 čísla 11. ročníku časopisu Eruditio–Educatio. Cieľom časopisu v prvom rade je priebežné uverejňovanie vedeckých výsledkov odborníkov Univerzity J. Selyeho. Okrem toho dôležitým poslaním časopisu je vytváranie dialógu medzi odborníkmi univerzitných pracovísk doma či v zahraničí.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
7500
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.04.2016
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Pedagogická fakulta UJS
Dekanát PF UJS
3. posch

Dátum evidencie
7.1.2016
Príloha: