Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
kultúra národnostných menšín
Webová stránka projektu
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Horváthová Kinga, Szőköl István: Kommunikáció (nemcsak az iskolában) Komunikácia (nielen v škole)
Cieľ projektu
Monografia je cieľovo orientovaná na úlohu komunikácie v procese výchovy a vzdelávania z hľadiska rozvíjania osobnosti, zlepšovania personálno-sociálnej kompetencie jednotlivcov. Zámerom projektu je obohatiť odborno-vedecký priestor venovaný tematike komunikácie a to pre záujemcov v maďarskom jazyku.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2660
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
140
Začiatok riešenia
01.04.2016
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát, vedúca oddelenia projektov
Dátum evidencie
27.12.2015