Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
3/6365/08
Názov projektu
Elektronikcá podpora vyučovania programovania
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Administrátor projektu
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2009
Koniec riešenia
31.12.2010
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
36733
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2009
Bežné výdavky
26670
Kapitálové výdavky
Rok 2
2010
Bežné výdavky
10063
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: