Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
3/7519/09
Názov projektu
Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
Administrátor projektu
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2009
Koniec riešenia
31.12.2011
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
24538
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2009
Bežné výdavky
10744
Kapitálové výdavky
Rok 2
2010
Bežné výdavky
6431
Kapitálové výdavky
Rok 3
2011
Bežné výdavky
7363
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: