Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0753/10
Názov projektu
Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2010
Koniec riešenia
31.12.2011
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
7054
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2010
Bežné výdavky
4297
Kapitálové výdavky
Rok 2
2011
Bežné výdavky
2757
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: