Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
004UJS-4/2011
Názov projektu
Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Administrátor projektu
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
26661
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.06.2011
Koniec riešenia
31.12.2013
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
26661
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2011
Bežné výdavky
6041
Kapitálové výdavky
Rok 2
2012
Bežné výdavky
12792
Kapitálové výdavky
Rok 3
2013
Bežné výdavky
7828
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: