Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/1022/12
Názov projektu
Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Tóthová Adriana Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2012
Koniec riešenia
31.12.2014
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
6341
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2012
Bežné výdavky
2057
Kapitálové výdavky
Rok 2
2013
Bežné výdavky
1872
Kapitálové výdavky
Rok 3
2014
Bežné výdavky
2412
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: