Grantová agentúra
MTA Kisebbségkutató intézete
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
"UV-1226/2009 "
Názov projektu
Sociologický prieskum ekonomickej a kultúrnej elity maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Ďurdík Ladislav PhD.
Administrátor projektu
Ďurdík Ladislav PhD.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3463
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2010
Koniec riešenia
31.12.2010
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
3463
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: