Grantová agentúra
Stredoeurópska nadácia
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
46/2010/2
Názov projektu
Zabezpečenie najnovšej vedeckej a odbornej literatúry pre študentov UJS
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Tóthová Adriana Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2010
Koniec riešenia
31.12.2010
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
6000
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2010
Bežné výdavky
4800
Kapitálové výdavky
Rok 2
2011
Bežné výdavky
1200
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: