Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
51001168
Názov projektu
Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Tóthová Adriana Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1500
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2011
Koniec riešenia
31.12.2012
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2011
Bežné výdavky
1500
Kapitálové výdavky
Rok 2
2012
Bežné výdavky
1500
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: