Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
CEEPUS
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
CIII-HU-0019-08-1213
Názov projektu
Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Administrátor projektu
prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1970
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2013
Koniec riešenia
31.12.2013
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
1970
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: