Grantová agentúra
Agentúra SAIA
IČO
Program
CEEPUS
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
CIII-SK-0405-04-1213
Názov projektu
Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Okenka Imrich prof. Ing. CSc.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
470
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2013
Koniec riešenia
31.12.2013
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
470
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: