Search
Grantová agentúra Číslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Stav projektu Začiatok riešenia Koniec riešenia Celková výška dotácie  
Európska komisia 101097944 Protestant minority's Revival, Social Reform, Science and Spiritual Renewal in Central Europe 1840-1945 (RevSocSpirandScience) Kovács Ábrahám prof. PhD. Nový 2022 2027
Európska komisia 101097944 Protestant minority's Revival, Social Reform, Science and Spiritual Renewal in Central Europe 1840-1945 (RevSocSpirandScience) Kovács Ábrahám prof. PhD. Nový 2022 2027
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0362/23 Aktuálne aplikácie ekonómie zložitosti a ich praktický dopad Iná:________________________________________ Nový 1.1.2023 31.12.2025
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0731/23 Modely a algoritmy podporované strojovou inteligenciou pre spracovanie viacrozmerných signálov a veľkých objemov dát Bukor József doc. RNDr. PhD. Nový 01.01.2023 31.12.2025
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 001UPJŠ-4/2023 Implementácia formatívneho hodnotenia do výučby na základnej škole so zameraním na digitálnu formu Szarka Katarína Mgr. PhD. Nový 2023 2025
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0426/23 Výskum menšinovej a pedagogickej identity učiteľov v Karpatskej kotline Németh András prof. Dr. DSc. Nový 01.01.2023 31.12.2025
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0422/23 Autoregulované učenie sa žiakov primárneho stupňa vzdelávania, metódy jeho rozvoja v kontexte interpretácie digitálnych textov Tóth Péter prof. Dr. PhD. Nový 01.01.2023 31.12.2025
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0117/23 Regionálny poitický život a regionálne náboženské štruktúry v Československu a v Maďarsku 1938-1975. Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Nový 1.1.2022 31.12.2025
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 003UJS-4/2023 Jazyk a komunikácia - väzby a súvislosti Tóth Sándor János PhD. Nový 08.01.2023 31.12.2024
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 003UJS-4/2023 Jazyk a komunikácia - väzby a súvislosti Iná:________________________________________ Nový 08.01.2023 31.12.2024
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1/0070/23 Analýza vplyvu turbulentne meniaceho sa hospodárskeho prostredia na aktuálne procesy organizácie v praxi v kontexte malého a stredného podnikania Korcsmáros Enikő PhDr. PhD. Nový 01.01.2023 31.12.2025
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA 002UJS-4/2023 Implementácia inovatívnych edukačných metód on-line vzdelávania s akcentom na kritické manažérske myslenie Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD. Nový 01.01.2023 31.12.2025
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0049/23 Zmeny v zamestnaneckých a manažérskych kompetenciách v MSP v ére Industry 4.0 Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD. Nový 01.01.2023 31.12.2024
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 22-110-01741 Dvojdňový denný tábor speváckeho zboru Cantus Iuventus Orsovics Yvette Mgr. PhD. Nový 14.03.2022 31.12.2022
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva / A nemzetiségi diákok jogtudatának emelése az önkéntesség területén Strédl Terézia PaedDr. PhD. Nový 01.04.2022 31.12.2022
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2023 Vysokoškolské učebné texty z dolnozemskej literatúry I. Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD. Nový 02.01.2023 31.12.2024
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Univerzitný totem Nagyová Csilla ArtD. Nový 01.04.2022 31.12.2022
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Akvizícia knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS Valach Andrea PaedDr. Nový 16.03.2022 31.12.2022
TEMPUS 0 A befogadó felsőoktatás innovációjának kidolgozása co-creation megközelítésben Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Nový 2023 2025
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 UMENIE – EDUKÁCIA – TERAPIA. Inšpirácie, vzájomné vzťahy, interdisciplinárne prístupy MŰVÉSZET – EDUKÁCIÓ – TERÁPIA. Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések Csehiová Agáta doc. dr. univ. PhD. Nový 10.03.2022 31.12.2022
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Zene nélkül nincs teljes ember Alternatív zenepedagógiai és zeneterápiás irányzatok a komplex fejlesztés és inklúzió jegyében Úplný človek bez hudby neexistuje Alternatívne trendy v hudobnej pedagogike a muzikoterapii v mene komplexného rozvoja a inklúzie Tóth-Bakos Anita Mgr. PhD. Nový 10.03.2022 31.12.2022
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Eruditio - Educatio 2022 Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Nový 07.03.2022 31.12.2022
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Lexikón osobností levického kultúrneho a literárneho života/A lévai kulturális és irodalmi élet személyiségeinek lexikonja Halász Ivan doc. Dr. PhD. Nový 07.03.2022 31.12.2022
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Az óvodapedagógus hallgatók és leendő nevelők gyakorlati képzése Pedagogická prax v pregraduálnej príprave učiteľov pre predprimárne vzdelávanie a vychovávateľov Borbélyová Diana PaedDr. PhD. Nový 07.03.2022 31.12.2022
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Korszerű óvodai nevelés pedagógusszemmel Súčasné predprimáne vzdelávanie optikou učiteľov Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Nový 07.03.2022 31.12.2022
Iná:________________________________________ CE0100129 Environmental Monitoring and Education for Sustainable Europe based on Circular Economy Poór József prof. Dr. DSc. Nový 01.01.2023 01.01.2026
International Visegrad Fund 22120130 Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries - 1. podanie Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 20.01.2022 31.05.2022
International Visegrad Fund 22130215 Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries - 2. podanie Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 20. 01. 2022 31. 05. 2023
TEMPUS KA220-HED-19F2EA3E Leave as small a Footprint as possible - tools and courses for ecological training of future teachers - a blended approach Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.11.2021 01.11.2024
Európska komisia KA220-HED-D34343D2 FootSTEP Sustainable Teaching of Environmental Problems using Ecological Footprint - a toolbox for higher education on environmental sustainable development goals Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2022 2025
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-21-0311 Aditívna diagnostická a prognostická hodnota vektorovej analýzy bioelektrickej impedancie pri kardiometabolických ochoreniach Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Nový 2022 2026
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-21-0093 Integrované benefity a well-beingové prístupy k aplikácii udržateľného manažmentu ľudských zdrojov – minulosť, súčasnosť a budúcnosť Poór József prof. Dr. DSc. Nový 01.07.2022 31.12.2024
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-21-0093 Integrované benefity a well-beingové prístupy k aplikácii udržateľného manažmentu ľudských zdrojov – minulosť, súčasnosť a budúcnosť Poór József prof. Dr. DSc. Nový 01.07.2022 31.12.2024
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1/0336/13 Chirálne zlúčeniny prechodných prvkov so zameraním na vanád: interakcia experimentu a teórie pri syntéze a charakterizácii. Gyepes Róbert doc. RNDr. PhD. Ukončený 2013 2016
TEMPUS 0 Együtt - Egymásért - Egymástó Kanczné Nagy Katalin PhD. Nový 2022. március 01. 2023. december 31.
TEMPUS EG-00169-002/2021 Podpora v rámci programu Makovecz 2021/2022 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.07.2021 31.08.2022 149419
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA/93/4/2021 Podpora prevádzkových nákladov UJS 2021 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.02.2021 31.12.2021 276594
Innovációs és Technológiai Minsztérium FEIF/463-4/2021-ITM_SZERZ Podpora v rámci programu Makovecz 2020/2021 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.07-2020 31.12.2021 128117
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA 617/5/2020 Podpora prevádzkových nákladov UJS 2020 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 2020 2020 176480
Európska komisia 2020-1-HU01-KA226-SCH-094146 Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával Lőrincz Gábor PhD. Schválený 01.03.2021 28.02.2023 28792
Fond na podporu umenia 21-514-05015 Doplňovanie knižničného fondu UK UJS Valach Andrea PaedDr. Schválený 01.07.2021 31.03.2022 2200
Fond na podporu umenia 20-514-04064 Budovanie knižničného fondu UK UJS Valach Andrea PaedDr. Ukončený 01.07.2020 31.05.2021 3500
International Visegrad Fund 52111723 Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship - Ágnes Domonkosi Lőrincz Gábor PhD. Schválený 01.09.2021 30.06.2022 3000
Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány 83/2021 (07.29.) Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2021/22-es akadémiai évben Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.09.2021 31.08.2022 44313
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-20-0076 Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. Schválený 01.07.2021 30.06.2024
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 007UJS-2-1/2021 Internacionalizácia v kontexte vzdelávania a vedy Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD. Neschválený 01.07.2021 31.12.2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 009UJS-2-1/2021 Univerzita J. Selyeho - na ceste k zelenej univerzite Ing. Norbert Tóth Neschválený 01.09.2021 2022
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 006UJS-4/2022 Rozvoj vedeckého myslenia u detí v predškolskom veku Tóthová Tarová Eva RNDr. PhD. Neschválený 01.01.2022 31.12.2024
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 008UJS-4/2022 Implementácia inovatívnej formy výučby so zameraním na zvýšenie manažérskych kompetencií Bencsik Andrea prof. CSc. Nový 01.01.2022 31.12.2023
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 005UJS-4/2022 Dvojjazyčné e-learningové kurzy etiky aetických tém na protestantských teologickýchfakultách vysokých škôl a univerzít Mgr. Katarína Pólya, PhD. Nový 01.01.2022 31.12.2023
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 009UJS-4/2022 Vzdelávacia platforma pre výučbu nemeckej gramatiky, textológie a štylistiky na vysokých školách Braxatorisová Anita Mgr. PhD. Nový 01.09.2022 31.08.2024
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0069/22 Zhodnotenie zdravotného stavu poľovnej zveri a špecifiká poľovných revírov Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Nový 2022 2024
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 004UJS-4/2022 Rozvoj jazykových a všeobecných kompetencií podporujúcich jazykové vzdelávanie budúcich učiteľov a študentov angličtiny Tóthné Litovkina Anna Dr. habil. PhD. Nový 2022 2024
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 007UJS-4/2022 Rozvoj jazykových a digitálnych kompetencií učiteľov a študentov vo vzdelávaní k materinskému jazyku a vo vzdelávaní v materinskom jazyku v bilingválnom prostredí na Slovensku Simon Szabolcs PhD. Nový 01.01.2022 31.12.2024
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Teoretické siete v humanitných vedách Nagy Péter PhD. Nový 01.01.2022 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Evanjelické stredoškolské vzdelávanie v „dlhom 19. storočí“ na území dnešného Slovenska Ambrus Attila Józsefné Kéri Katalin prof., Dr. DSc., Nový 01.01.2022 31.12.2024
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002UJS-4/2022 Implementácia inovatívnych edukačných metód v on-line vzdelávaní z pohľadu kritického manažérskeho myslenia Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD. Nový 01.01.2022 31.12.2024
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0119/22 Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v ére Industry 4.0 formovaním komplexných adekvátnych modelov kompetenčných zručností Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD. Nový 01.01.2022 31.12.2024
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 003UJS-4/2022 Rozvoj a podpora moderných metód a foriem výučby v rámci predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni základnej školy Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD. Nový 2022 2024
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA6325/4/2019 Podpora prevádzkových nákladov UJS 2019 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2019 31.12.2019 174413
Európska komisia KA220-HED-3C87E0BD Innovative Digital Development of Health Pedagogics (INDEHEP) Pedagogical innovative digital development of health sciences Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 2021 2024 22462
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2022 Učebné texty a kontexty dolnozemskej literatúry I. Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD. Neschválený 03.01.2022 31.12.2023
Magyar Tudományos Akadémia 0 Társadalmi felelősségvállalás és civil elköteleződés Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.05.2021 01.11.2021
Magyar Tudományos Akadémia DSZCS2021-20 Kisebbségi attitűdök és az identitás vizsgálata a Kárpát-medencei pedagógusok körében Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 2021 2021
Visegrad Group (V4)-Japan 0 Mechanochromic polymer-based hybrid materials as a colorimetric sensor for amyloid beta detection Mészáros Róbert prof. DSc. Neschválený 2021 2024
International Visegrad Fund 52010875 Lump Sum related to the Visegrad Scholarship for Ágnes Domonkosi Lőrincz Gábor PhD. Schválený 01.09.2020 23.06.2021 3000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 21-120-01351 Kultúra – Umenie – Vzdelávanie; Interkultúrne dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb. (Kultúra – Művészet – Edukáció; Interkulturális örökségek a magyar-szolvák kötődések tükrében.) Csehiová Agáta doc. dr. univ. PhD. Schválený 15.01.2021 31.12.2021 2000
Emberi Erőforrások Minisztériuma 23126-3/2019/KARPATKFF Podpora v rámci programu Makovecz 2019/2020 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 2019 2020 143716
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0813/19 Manažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a overenie konceptu INMARK doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. Neschválený 2019 2021 0
Grantová agentúra Academia aurea 5_5/2020 Rozvoj rodinného podnikania v regiónoch Slovenska doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. Schválený 2020 2021 30000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 21-230-00318 Online vyučovanie – kontaktné vyučovanie. Vyčovacie procesy počas COVID 19 Istók Vojtech Mgr. PhD. Schválený 01.01.2021 31.12.2021 2755
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 21-214-00174 Nová, kvalitná literatúra do knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS Valach Andrea PaedDr. Schválený 01.01.2021 31.12.2021 2500
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 21-110-00212 Denný tábor speváckeho zboru Cantus Iuventus a koncerty/vystúpenia realizované v roku 2021 Orsovics Yvette Mgr. PhD. Schválený 01.01.2021 31.12.2021 4000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 21-230-00211 A pedagógiai diagnosztika új útjai és kihívásai (Nové cesty a výzvy v pedagogickej diagnostike) Borbélyová Diana PaedDr. PhD. Schválený 01.02.2021 31.12.2021 3000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 21-220-00168 Eruditio-Educatio Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Schválený 01.01.2021 31.12.2021 5000
Európska komisia 2020-1-HU01-KA203-078810 Poly-UNiverse in Teacher Training Education Fehér Zoltán RNDr. PhD. Schválený 01.09.2020 31.08.2023
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 003TU Z-2-1/2021 Konzorcium U10+ Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.08.2020 31.08.2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 003UJS-2-1/2021 Rozvoj materiálno-technických podmienok vzdelávania a výskumu na UJS Tóth János prof. RNDr. PhD. Nový 01.01.2021 31.12.2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 0 Virtuálna mobilita ako inovatívny nástroj rozvoja internacionalizácie slovenských vysokých škôl Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Nový 01.01.2021 31.08.2022
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 0 Analýza stresových biomarkerov ako indikátorov biologických funkcií poľovnej zveri Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2021 2023
Európska komisia 2020-1-HU01-KA203-078844 Developing Flipped Methods for Teaching Tóth-Bakos Anita Mgr. PhD. Schválený 01.09.2020 31.08.2022
Európska komisia 0 Higher Education Advancing Digital Strategy Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2021 2022
Európska komisia 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.09.2020 31.08.2023 13574
Iná:________________________________________ 107/2020.(10.15.) Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a SJE Gazadaságtudományi és Informatikai Karán a 2020/21-es akadémiai évben Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.09.2020 31.08.2021 41873
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0805/21 Interpretácia 3D prostredia pomocou vizuálnych senzorov a autonómna činnosť agentov v 3D prostredí Kató József Zoltán prof. DSc. Neschválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0386/21 Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na elektronické dištančné vzdelávanie Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0604/21 Homiletické aspekty knihy Zjavenia Jánovho Görözdi Zsolt Mgr. Th. D. Neschválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0587/21 Výskum popkultúry po mediálnom obrate kultúrnych vied Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 2/0136/21 Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka Braxatorisová Anita Mgr. PhD. Schválený 01.01.2021 31.12.2024
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 004UJS-4/2021 Vzdelávacia platforma pre vysokoškolské štúdium nemeckej gramatiky, textológie a štylistiky Braxatorisová Anita Mgr. PhD. Neschválený 01.01.2021 31.12.2023
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 006UJS-4/2021 Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazykus päťjazyčným odborným terminologickýmslovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Acces podobe Szénási Lilla ThDr. PhD. Schválený 02.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0688/21 Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4 Poór József prof. Dr. DSc. Schválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0776/21 Hustoty, rozdelenie a vlastnosti konvergencie číselných postupností Mišík Ladislav doc. RNDr. CSc. Schválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0246/21 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti. Karasszon István prof. ThDr. PhD. Schválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0233/21 Lexikón stredovekých šľachtických rodov na Žitnom ostrove Csiba Balázs Mgr. PhD. Neschválený 1. 1. 2021 31. 12. 2024
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 013TTU-4/2021 Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning Czakóová Krisztina PaedDr. PhD. Schválený 10.01.2021 15.11.2023
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 003UJS-4/2021 Rozvoj vedeckého myslenia u detí v predškolskom veku Tóthová Tarová Eva RNDr. PhD. Neschválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0133/21 Skríningová analýza zdravotného stavu voľne žijúcej divej zveri a stratifikácia ich revírov Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2021 2023
International Visegrad Fund 0 Motiválás és differenciált foglalkoztatás az angoltanításban: Jó gyakorlatok megosztása a V4 tanárainak támogatására (Motivation and differentiation in teaching English: Best practice to support V4 teachers) Kontra Miklósné Hegybiró Edit Ágnes Dr. habil. PhD. Nový 01.09.2020 28.02.2022
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0050/21 Rozvoj kompetencií a zručností zamestnancov a riadiacich pracovníkov v ére Industry 4.0 v malých a stredných podnikov v kontexte ekonomických dopadov z dôvodu pandémie (SARS-COVID 19) Bencsik Andrea prof. CSc. Neschválený 01.01.2021 31.12.2023
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0129/21 Skúmanie vplyvu aplikovaných inovatívnych metód a postupov pozitívnej psychológie a zážitkovej pedagogiky v rámci kurzu na rozvoj osobnosti budúcich pedagógov Csehiová Agáta doc. dr. univ. PhD. Neschválený 2021 2023
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002PU-4/2021 Univerzitná výučba genetiky inovovanými formami a metódami Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 2021 2023 3460
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 005UJS-4/2021 Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 4-8 ročných detí Józsa Krisztián prof. Dr. PhD. Schválený 2021 2023
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002UJS-4/2021 Implementácia inovatívnych metód do vyučovacieho procesu predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD. Neschválený 2021 2023
Magyar Tudományos Akadémia 1872/4/2020/HTMT Diabetes mellitusban szenvedő gyermekek szüleinek egészségműveltsége Magyarországon, Erdélyben és Felvidéken Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 06.2020 12.2020
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2021 Vysokoškolské učebné texty "Slovenská literatúra v Rumunsku" Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD. Neschválený 04.01.2021 31.12.2022
Európska komisia KA203-A3F86675 Improving the teaching competences of future teachers to work with gifted students Puskás Andrea PaedDr. PhD. Neschválený 01.11.2020 31.10.2022
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SKHU/1802/3.1/051 WORKFORCE PIPELINE Infrastructure development for key automotive suppliers and technology companies of the Pons Danubii Region (NOVUM DANUVIUM) Ištvánik Norbert Mgr. Schválený 01.01.2020 31.12.2021 441195
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SKHU/1802/3.1/015 AUTOTECH INFRA - Infrastructure development for key automotive suppliers and technology companies of the Pons Danubii Region (NOVUM DANUVIUM) Ištvánik Norbert Mgr. Schválený 01.01.2020 31.12.2021 454700
Agentúra SAAIC KA203-859D852B STARTUP - SPEEDUP Antalík Imrich PhDr. PhD. Neschválený 01.01.2021 31.12.2022
Európska komisia H2020 No. 101004653 Inclusion4Schools School-community partnership for reversing inequality and exclusion: transformative practises of segregated schools Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 2020 2024
Európska komisia 2020-1-RO01-KA203-079899 Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 2020.11.01 2022.09.30
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 20-230-00352 Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989)) Horbulák Zsolt Ing. Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2020 31.12.2020 2850
Ministerstvo spravodlivosti SR D073/2020/13 Majorita a minorita a ich súžitie IV. Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 15.02.2020 31.12.2020 25000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Rozvíjanie a skvalitnenie finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšiny Korcsmáros Enikő PhDr. PhD. Neschválený 01.01.2020 31.12.2020
Európska komisia 0 Career Orientation 4.0 Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2020 2022
Európska komisia SKHU/1902/4.1/002 "Neumann" - Creation and development of cross-border online educational services in the field of mathematics and informatics Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Neschválený 01.07.2020 31.10.2021
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Výskum hydroným Žitného ostrova Török Tamás PaedDr. PhD. Neschválený 01.02.2020 31.12.2020
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Eruditio- Educatio 2020 Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2020 31.12.2020 5000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Obraznosť, didaktická vybavenosť učebníc najmä vzhľadom na menšinové školstvo na Slovensku a v zahraničí Simon Szabolcs PhD. Neschválený 01.01.2020 31.12.2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-19-0275 Interpretácia 3D vizuálneho sveta pre autonómnych agentov Kató József Zoltán prof. DSc. Neschválený 01.07.2020 30.06.2024
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Dvojjazyčná jazyková krajina miest v okrese Dunajská Streda Lőrincz Gábor PhD. Neschválený 01.01.2020 31.12.2020
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie Komárna Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.01.2020 31.12.2020 2185
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Literatúra a veda Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2020 31.12.2020
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Rozvíjanie a skvalitnenie finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšiny Korcsmáros Enikő PhDr. PhD. Neschválený 01.01.2020 31.12.2020
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 20-230-00352 Léva és környéke az irodalomban/Levice a okolie v literatúre Halász Ivan doc. Dr. PhD. Ukončený 01.01.2020 31.12.2020 2800
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-19-0006 Analýza zmien fyziologických a biochemických ukazovateľov u vybraných druhov poľovnej zveri Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2020 2024
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 138/2019.(10.25.) Komplex közgazdaságtani, menedzsment és alkalmazott informatikai kutatási projekt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.04.2020 31.12.2021 45645
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky NFP312010Z205 Poďme sa učiť lepšie učiť Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.02.2020 31.07.2022
International Visegrad Fund 21930187 Establishment of the Czech-Slovak-Polish-Hungarian Universities Knowledge Network Antalík Imrich PhDr. PhD. Neschválený 01.02.2020 30.04.2021
International Visegrad Fund 51910746 Carpathian medicinal plants: properties, best gene pools Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 1.02.2020 30.06.2020 1500
International Visegrad Fund 51910730 Monitoring of current status of invasive insect species in Slovakia, and prognosis of new invasions in Slovakia and Ukraine Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 1.02.2020 30.06.2020 1500
International Visegrad Fund 51910412 Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.09.2019 31.07.2020 3000
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 114/2019 (09.23) Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló hallgatók részére Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.09.2019 31.08.2020 45198
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 115/2019 (09.23) A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara doktoranduszi ösztöndíjainak támogatása a 2019/2020-as akadémiai évben Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.09.2019 31.08.2020 45198
Iná:________________________________________ 0 Finančná podpora - propagačné činnosti UJS a študentské činnosti organizované ŠS UJS Ištvánik Norbert Mgr. Nový 01.09.2021 31.07.2022
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 0 Komárom–Vác – a jövő pedagógusai / Komárno–Vác – učitelia budúcnosti Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 2020 július 2022.03.31
Szent István Egyetem GTK/49-2/2019 Zmluva o výskume v rámci projektu "Területi versenyképességet befolyásoló tényezők elemzése a szlovák-magyar határ menti térségben" Karácsony Peter Dr. habil. Ing. PhD. Schválený 01.04.2019 30.05.2019 8965
Óbudai Egyetem 0 Výskumná spolupráca v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással" Kmeť Tibor prof. RNDr. CSc. Schválený 22.03.2019 15.12.2019
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole Szarka Katarína Mgr. PhD. Schválený 01.01.2020 31.08.2021
International Visegrad Fund 0 Motiválás és differenciált foglalkoztatás az angoltanításban: Jó gyakorlatok megosztása a V4 tanárainak támogatására (Motivation and differentiation in teaching English: Best practice to support V4 teachers) Dr. habil. Edit Agnes Kontra Miklosne Hegybiro, PhD. Nový 20.09.2019 19.03.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky NFP313010V579 UAVLIFE Kató József Zoltán Dr. habil. DSc. Nový 2019-07-01 2023-06-31
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0687/20 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti Karasszon István prof. ThDr. PhD. Neschválený 01.01.2020 12.2022
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0349/20 Homiletické aspekty knihy Zjavenia Jánovho Görözdi Zsolt Mgr. Th. D. Neschválený 01.2020 12.2022
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín Ormos Mihály prof. Dr. PhD. Schválený 01.01.2020 31.12.2022
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0605/20 Stratégie udržania zamestnancov v malých a stredných podnikoch V4 krajín Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 01.01.2020 31.12.2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1/0099/20 Výskum popkultúry v kontexte mediálnych teórií Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD. Nový 01.2020 12.2022
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0233/20 Skúmanie dopadov industry 4.0 na konkurencieschopnosť a inovatívnosť malých a stredných podnikov Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD. Neschválený 01.01.2020 31.12.2022
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948–1989) Simon Attila Dr. habil. PhD. Schválený 01.01.2020 31.12.2023
Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány 55/2019 „Globális geopolitikai trendek” komplex geopolitikai kutatási program és Kárpát-medencei geopolitikai tudományos konferencia Antalík Imrich PhDr. PhD. Schválený 01.12.2018 01.12.2019 5000000
Fond na podporu umenia 0 Nákup kníh do knižničného fondu UK UJS Egyházi Dóra, MA Schválený 1.7.2019 31.3.2020 1500
Agentúra SAAIC 0 Development of Enterpreneurial Skills and Competences in the Higher Education Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD. Nový 01.04.2019 01.04.2020
Agentúra SAAIC 0 ELF YO - Kompetenciaalapú, ingyenes, differenciált E-learning mentoráció belépők számára a sikeres egyetemi tanulmányokért Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD. Nový 01.04.2019 01.04.2020
Agentúra SAAIC 0 Developing Key Competences (computational thinking, reading comprehension and writing) Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.04.2019 01.04.2020
Agentúra SAAIC 0 Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek támogatásának lehetőségei Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2019 2021
Agentúra SAAIC 0 Bridge That Connects: Exemplary Initiatives of Vertical Cooperation in the Field of Labour Market in the Central Eastern European Region Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 01.01.2020 31.10.2022
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0018/20 Percepcia kultúry dolnozemských Slovákov z literárnovedného a lingvistického aspektu Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2020 31.12.2022
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 1/2019 (01.17.) Modern, komplex és innovatív kutatási tevékenység a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.12.2018 31.12.2019 47048
Ministerstvo spravodlivosti SR 0 Majorita a minorita a ich súžitie III. „Čo vieme o sebe?“ Strédl Terézia PaedDr. PhD. Schválený 01.01.2019 31.12.2019 17100
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Jazyk –vzdelávanie – politika Simon Szabolcs PhD. Neschválený 01.01.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Cirkevno-sociologický výskum Somogyi Alfréd ThDr. PhD. Neschválený 01.01.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1980 Ďurdík Ladislav PhD. Schválený 01.01.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle propriálneho obrazu (jazykovej krajiny) mesta Mgr. Gábor Lőrincz, PhD. Schválený 01.01.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Sústredenie akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus Orsovics Yvette Mgr. PhD. Schválený 01.01.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Výskum hydroním v okrese Dunajská Streda Török Tamás PaedDr. PhD. Schválený 01.04.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Výskum a analýza finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšiny Korcsmáros Enikő PhDr. PhD. Neschválený 01.01.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Nákup a doplnenie fondu Univerzitnej knižnice UJS Egyházi Dóra, MA Schválený 01.06.2019 31.12.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 19-220-00608 Eruditio-Educatio 2019 Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Schválený 01.01.2019 31.12.2019 5000
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU NFP313010T583 Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti v oblasti materiálového inžinierstva a nanotechnológií Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.01.2016 31.12.2019
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU NFP313010T504 Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD. Schválený 01.01.2016 31.12.2019 924247
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 012TTU-4/2018 Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní Czakóová Krisztina PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2019 31.12.2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-18-0313 Interpretácia 3D vizuálneho sveta s cieľom zabezpečiť autonómnu činnosti agentov v 3D prostredí Kató József Zoltán Dr. habil. DSc. Neschválený 01.07.2019 30.06.2023
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-18-0249 Miery a hustoty množín prirodzených čísel a distribučné vlastnosti číselných postupností Mišík Ladislav doc. RNDr. CSc. Neschválený 01.07.2019 30.06.2023
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy Tóth Sándor János PhD. Schválený 01.07.2019 31.12.2023 14628
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 154-61/2018 Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló hallgatók részére Csiba Peter RNDr. PhD. Schválený 01.11.2018 31.08.2019 46513
International Visegrad Fund 51810721 Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.09.2018 31.07.2019 3000
Agentúra SAIA CIII-RO-0010-12-1718 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 25.06.2018 30.06.2018 9636
Agentúra SAIA 4092/2466/2018/RK/PR3 Zmluva o spulupráci prizabezpečovaní mobiálít v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.09.2017 31.08.2018 0
Agentúra SAAIC 2018-1-SK01-KA103-045969 Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.06.2018 31.05.2020 2752425
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 001UJS-2-1/2018 Vybudovanie modernej konferenčnej techniky Méri Tamás Mgr. Neschválený 01.08.2018 31.03.2019
Magyar Tudományos Akadémia HSZ-01/2018 A "komáromiság" Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Schválený 01.09.2018 31.08.2019
International Visegrad Fund 51700598 Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/V4EaP Scholarsip Popély Árpád Dr. habil. PhD. Ukončený 01.11.2017 30.09.2018 3000
International Visegrad Fund 21820285 CROSS-BORDER EMPLOYMENT ISSUES: RESEARCH AND PRACTICAL SOLUTIONS Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 01.10.2018 01.10.2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0507/17 Zlúčeniny vanádu v katalýze a materiálovej chémii: interakcia experimentu a teórie Gyepes Róbert doc. RNDr. PhD. Ukončený 2017 2020
Professional Project Life Nonprofit Ltd. 0 Project Life Management Poór József prof. Dr. DSc. Schválený 01.03.2018 30.11.2019 6000
Emberi Erőforrások Minisztériuma 22016-25/2018/FOKT Makovecz 2018/2019 Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Schválený 2018 2019 146420
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 008UJS.4/2019 Plánovanie, realizovanie a hodnotenie procesov vyučovania jazykov vo viacjazyčnom prostredí v Slovenskej republike Simon Szabolcs PhD. Neschválený 01.01.2019 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0603/19 Interpretácia 3D prostredia pomocou vizuálnych senzorov a autonómna činnosť agentov v 3D prostredí Kató József Zoltán Dr. habil. DSc. Neschválený 2019 2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Vizuálna dvojjazyčnosť v jazykovej krajine Komárňanského okresu Mgr. Gábor Lőrincz, PhD. Neschválený 01.01.2019 31.12.2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0439/19 Medzinárodná komparácia trendov a riešení v udržaní zamestnancov Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 2019 2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0413/19 Oceňovanie a riziká kapitálových aktív Antalík Imrich PhDr. PhD. Neschválený 2019 2021
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2019 Aplikácia informačno-komunikačnej a digitálnej mobilnej technológie na modelovanie prírodnych javov a inovácia učebných materiálov prírodovedných predmetov Csiba Peter RNDr. PhD. Neschválený 2019 2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0663/19 Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík Tóth Péter prof. Dr. PhD. Schválený 01.01.2019 31.12.2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Výskum popkultúry v kontexte mediálnych teórií Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.2019 12.2021
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 007UJS-4/2019 Využitie jazykového korpusu ako inovačného nástroja v príprave učiteľov cudzích jazykov na školách s vyučovacím jazykom maďarským Mészáros Attila Dr. phil. Mgr. Neschválený 01.09.2019 31.12.2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0163/19 Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938–1968. Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2019 31.12.2021
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 004UKF-4/2019 Analýza faktorov ovplyňujúcich proces adaptácie žiakov prvého ročníka základných škôl na začiatočné vyučovanie a tvorba adaptačného programu Borbélyová Diana PaedDr. Neschválený 2019 2021
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách Puskás Andrea PaedDr. PhD. Schválený 2019 2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0117/19 Postavenie, identita, vzdelávanie menšín - spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku Németh András prof. Dr. DSc. Schválený 01.01.2019 31.12.2021
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Definovanie faktorov na zefektívnenie inovačnej činnosti malých a stredných podnikov so zreteľom na životný cyklus podniku Machová Renáta Ing. PhD. Neschválený 2019 2021
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002UJS-4/2019 Cirkevno-sociologický výskum v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na zistenie v súčasnosti sa prebiehajúcich zmien cirkevných zborov a na meranie reformovanej kresťanskej identity. Somogyi Alfréd ThDr. PhD. Neschválený 2019 2021
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 005UJS-4/2019 Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD. Ukončený 01.02.2019 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0461/19 Asociácia molekulárno-genetických a biochemických markerov osteoporózy u rómskych a nerómskych postmenopauzálnych žien Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2019 2021
Fond na podporu umenia 0 Aktualizácia a doplnenie knižničného fondu UK UJS Egyházi Dóra, MA Schválený 01.07.2018 31.03.2019 2000
Fond na podporu umenia 0 Skvalitnenie súčasnosti pre budúce požiadavky Egyházi Dóra, MA Neschválený 01.07.2018 31.12.2018
Agentúra SAAIC 0 E-Learning Solutions for Free Tutoring of Year-0 University Students Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.10.2018 31.10.2020
Agentúra SAAIC 0 SURF - Start Up your Rural Farm Antalík Imrich PhDr. PhD. Neschválený 01.10.2018 31.10.2020
Agentúra SAAIC 0 Príprava pedagógov pre prax - inovatívny vzdelávací program pre cvičných učiteľov Preparing teachers for teaching practice – Innovative training programme for teacher trainers Akronym: 4P Projekt Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.10.2018 30.11.2020
Agentúra SAAIC 0115F0D503C7BE0EA Dabbler Reform AGainst Dropout Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 2018 2020
Agentúra SAAIC 2016-1-SK01-KA107-022433 Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.06.2016 31.05.2018 16440
Emberi Erőforrások Minisztériuma 46340-5/2017/FOKT Podpora v rámci programu Makovec 2017/2018 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.07.2017 31.07.2018 149015
Európska komisia 0 Híd, ami összeköt: Modell értékű vertikális - munkaerőpiaci együttműködés a közép-kelet-európai térségben Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 2019 2021
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Udelenie oficiálneho názvu pre Ženský spevácky zbor pri UJS - galakoncert Orsovics Yvette Mgr. PhD. Ukončený 25.02.2018 31.12.2018 2000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Orsovics Yvette, Strédl Terézia, Szabóová Edita, Vass Vilmos: A személyiségfejlesztés új kivívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban (Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM) Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 19.02.2018 31.12.2018 2000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 18-230-01089 Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Neschválený 01.03.2018 31.12.2018 0
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Akvizícia knižničného fondu do Univerzitnej knižnice UJS Egyházi Dóra, MA Ukončený 19.02.2018 31.12.2018 1500
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 18-220-01059 Eruditio-Educatio 2018 Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.02.2018 31.12.2018 4000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry na Slovensku a školské dokumenty vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra Simon Szabolcs PhD. Ukončený 05.02.2018 31.12.2018 6000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 2018 2018 9000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Výskum hydroním dolného Poiplia Török Tamás PaedDr. PhD. Ukončený 05.02.2018 31.12.2018 1000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1970 a 1980 Ďurdík Ladislav PhD. Ukončený 22.04.2018 31.12.2018 2250
Fond na podporu kultúry národnostných menšín FPKNM-18-170-00522 Výskum a analýza stavu úrovne ekonomickej kultúry maďarskej menšiny Antalík Imrich PhDr. PhD. Ukončený 20.04.2018 31.12.2018 3000
International Visegrad Fund 0 E-LEARNING RESEARCH TO DEVELOP SMEs’ INNOVATIVENESS IN THE KORMÁRNO - TATABANYA CROSS-BORDER REGION Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 20.05.2018 31.01.2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Analýza nástrojov podpory podnikania pre občanov maďarskej národnostnej menšiny Machová Renáta Ing. PhD. Neschválený 05.02.2018 31.12.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Konkurencieschopný uchádzač o prácu v regiónoch koncentrácie maďarskej národnostnej menšiny Šeben Zoltán Ing. PhD. Neschválený 16.04.2018 31.12.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Zamestnanecká politika MSP Južného Slovenska v okresoch s maďarskou národnostnou menšinou (Kis- és középvállalatok foglalkoztatáspolitikája Dél-Szlovákia magyarok lakta járásaiban) Korcsmáros Enikő PhDr. PhD. Neschválený 05.02.2018 31.12.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 1 Južné Slovensko: stereotypy a interetnické spolužitie v literatúre Halász Ivan doc. Dr. PhD. Ukončený 01.03.2018 31.12.2018 4000
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Komplexná identita v učebniciach a čítankách slovenčiny pre ZŠ s VJM Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD. Neschválený 18.03.2018 31.12.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 0 Výskum jazykového obrazu sveta v maďarčine v porovnaní so slovenčinou Tóth Sándor János PhD. Neschválený 18.03.2018 31.12.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín poo Národná identita budúcich učiteľov národnostných škôl na Slovensku Németh András prof. Dr. DSc. Neschválený 2018 31.12.2018
Ministerstvo spravodlivosti MR 0 Majorita – minorita a ich súžitie II. "Zrkadlo predsudkov u študentov VŠ, žiakov a pedagógov SŠ s VJM" Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2018 31.12.2018 10974
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV - 17 - 0520 Snímanie a aktivita v 3D svete: od zberu a interpretácie vizuálnych 3D dát až k autonómnej činnosti agentov v rámci snímaného 3D prostredia Kató József Zoltán Dr. habil. DSc. Neschválený 01.07.2018 30.06.2022
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV - 17 - 0512 Hustoty a miery množín prirodzených čísel a distribučné vlastnosti postupností Mišík Ladislav doc. RNDr. CSc. Neschválený 01.07.2018 30.06.2022
Emberi Erőforrások Minisztériuma 60687/2017/FOKT Podpora na úhradu mzdových odvodov Tóth Norbert Ing. Ukončený 01.12.2017 30.06.2018 654260
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-17-NEWPROJECT-12161 Modelovanie systému zamestnaneckých benefitov v multinacionálnych podnikoch a ich implikácia pre slovenský MSP sektor Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 01.01.2018 31.12.2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-17-0048 Vplyv environmentálnych faktorov na biochemický profil a zdravotný stav vybraných druhov poľovnej zveri na Slovensku Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 2018 2022
Emberi Erőforrások Minisztériuma 3989-1/2017/FOKT Poskytnutie finančných príspevkov na nákup Sirály 2 Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.09.2017 31.12.2017 3496052
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 112/2017 Podpora učiteľov a doktorandov doktorandského štúdia EF a výskumných programov v ekonomických, matematických a prírodovedných oblastiach Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Schválený 01.09.2017 30.06.2020 308000
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 153/2016 Podpora e-learning, nanolabrator. a robot. centra Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2017 31.07.2017 40000
Emberi Erőforrások Minisztériuma 17153-1/2017/FOKT Podpora KATA, HOK Ištvánik Norbert Mgr. Ukončený 01.09.2017 30.06.2018 29965
Nadácia SPP 0 Inovácia študijného programu „učiteľstvo biológie (v kombinácii).“ Makovický Pavol Ing. PhD. Neschválený 01.01.2018 31.07.2018
Emberi Erőforrások Minisztériuma 0 Transznacionális együttműködések Poór József prof. Dr. DSc. Neschválený 24.08.2017 31.12.2020
Kancelária ministerstva spravodlivosti MR 0 Servitization of Public Services Bukor József RNDr. PhD. Neschválený 01.07.2017 30.06.2019
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA/2680/5/2017 Podpora prevádzkových nákladov UJS Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.03.2017 31.01.2018 192079
Agentúra SAAIC 2017-1-SK01-KA103-035159 Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu Kinczerová Adriana Mgr. Schválený 01.06.2017 31.05.2019 193810
Agentúra SAIA 0 German as a Fereign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Neschválený 01.01.2017 31.12.2018
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0860/18 Spracovanie digitálnych signálov a obrazu pomocou nekonvenčných metód, metód soft computingu a hybridných metód Várkonyiné Kóczy Annamária prof. Dr. DSc Neschválený 01.01.2018 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0748/18 Distribučné funkcie postupností a charakteristiky hustôt v aritmetických štruktúrach Tóth János doc. RNDr. PhD. Neschválený 01.01.2018 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0541/18 Nové nástroje a metódy pri zvyšovaní efektívnosti podniku Machová Renáta Ing. PhD. Neschválený 01.01.2018 31.12.2020
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 003UJS-4/2018 Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou Lévai Attila Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2018 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0345/18 Cirkevno-sociologický výskum v Bratislavskom reformovanom senioráte na zistenie v súčasnosti sa prebiehajúcich zmien cirkevného zboru a na meranie reformovanej kresťanskej identity Somogyi Alfréd ThDr. PhD. Neschválený 01.01.2018 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0572/18 Identifikácia sebarealizačnej stratégie maďarskej identity na Slovensku vo verejnom školstve cez výskum pamäti (spomienok) pedagógov a žiakov Németh András prof. Dr. DSc. Neschválený 2018 2020
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002UJS-4/2018 Online interaktívne vzdelávacie prostredie na podporu výučby predmetov matematiky a informatiky. Csiba Peter RNDr. PhD. Neschválený 01.01.2018 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0503/18 Výskum popkultúry v kontexte mediálnych teórií Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 1.1.2018 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0447/18 Náboženstvo starovekého Izraela Lévai Attila Mgr. PhD. Neschválený 2018 2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Vybrané molekulárno-genetické a biochemické markery u postmenopauzálnych žien s osteoporózou Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 2018 2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Biochemická analýza látkového metabolizmu u raticovej zveri Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 2018 2020
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 018PU-4/2018 Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 2018 2020
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2018 Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte Tóth Sándor János PhD. Ukončený jan. 2018 nov. 2019
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA/ /2018 Podpora prevádzkových nákladov UJS Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 2018 2018 192895
Agentúra SAIA 0 LLL: Further education and specialization for adult learners Vass Vilmos Dr. habil. PhD. Neschválený 01.09.2017 28.02.2019
Fond na podporu umenia 17-513-02826 Doplnenie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS Egyházi Dóra, MA Ukončený 15.06.2017 30.04.2018 3000
Fond na podporu umenia 17-511-02821 Skvalitnenie technického vybavenia Univerzitnje knižnice UJS Egyházi Dóra, MA Neschválený 15.06.2017 31.03.2018
International Visegrad Fund 0 “Changes of Human Resource Management and Manpower Management in Local Subsidiaries of Foreign Owned Companies in V4 Countries Machová Renáta Ing. PhD. Neschválený 01.02.2017 31.12.2017
Ministerstvo spravodlivosti SR 0 Majorita - minorita a ich súžitie Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.02.2017 31.12.2017 5000
Úrad vlády SR 0 Variativita maďarčiny v menšinovom prostredí na Slovensku Simon Szabolcs PhD. Ukončený 01.01.2017 31.12.2017 3000
Úrad vlády SR 0 Tomáš Dudáš – Lilla Fehér – Andrej Hevesi – Zsuzsanna Kulcsár – Ladislav Mura – Erika Pison – Vanda Papp – Zsuzsanna Tóth: Anglicko – maďarsko – nemecko – slovenský ekonomický slovník 2. Sánta Szilárd Mgr. PhD. Neschválený 01.03.2017 31.12.2017
Úrad vlády SR 0 Výskum zameraný na kultúrny a kreatívny priemysel Antalík Imrich PhDr. Neschválený 01.01.2017 31.12.2017
Úrad vlády SR 0 „Pénz, pénz, pénz“ – Pénzügyi intelligencia képzési program „Peniaze, peniaze, peniaze” – Vzdelávací program zameraný na finančnú gramotnosť Korcsmáros Enikő PhDr. Neschválený 01.01.2017 31.12.2017
Úrad vlády SR 0 Tanulmányok a csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948-1989) Štúdie o charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948-1989) Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.04.2017 31.12.2017 2000
Úrad vlády SR 0 Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 12. ročník Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2017 31.12.2017 5000
Úrad vlády SR 0 VI. medzinárodné vedecké sympozium: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2017 31.12.2017 2000
Úrad vlády SR 0 Jasovská kláštorná záhrada – súčasť nášho kultúrneho dedičstva (A jászói kolostorkert – kulturális örökségünk része) Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 01.04.2017 31.12.2017 2000
Úrad vlády SR - Vass Vilmos: Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás) Rozvíjanie kompetencií v XXI. storočí (tvorba hodnôt a obnovenie) Vass Vilmos Dr. habil. PhD. Neschválený 01.03.2017 31.12.2017
Úrad vlády SR 0 Strédl Terézia: Terápia szocializációs hatása a nevelésben (Socializačný vplyv terapie vo výchove) Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.03.2017 31.12.2017 1000
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU 0 Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie na Univerzite J. Selyeho Bukor József RNDr. PhD. Neschválený 01.01.2017 31.12.2019
International Visegrad Fund 51600358 Lump Sum related to the Visegrad Scholarship for Petra Hamerli Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.09.2016 31.07.2017 3000
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU 0 Rozvoj sieťovej infraštruktúry Univerzity J. Selyeho Méri Tamás Mgr. Ukončený 01.01.2017 31.12.2017 29890
International Visegrad Fund 0 The ”V4” in the dimensions of interregional, linguistic, cultural and literary connections” at the conference „25. Linguistik- und Literaturtage in Miskolc, in Ungarn: Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt“ Riszovannij Mihály Dr. phil. Neschválený 15.03.2017 30.09.2017
International Visegrad Fund 51600847 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship Popély Árpád Dr. habil. PhD. Ukončený 01.09.2016 31.07.2017
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-16-0138 Diagnostika porúch zdravotného stavu vybraných druhov poľovnej zvery na Slovensku pomocou analýzy biomarkerov látkového metabolizmu Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.07.2017 30.06.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 0 Nursery education practice without borders óvodapedagógiai gyakorlat határok nélkül Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2017 18.09.2018
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 0 Institutional cooperation programme in the field of education and enterprise promotion Bukor József RNDr. PhD. Neschválený 01.09.2017 31.07.2019
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 0 Tudástranszfer és Tudásmegosztás a sharing economy keretei között a magyar-szlovák határ menti régióban Bencsik Andrea prof. CSc. Neschválený 01.09..2017 31.12.2018
Iná:________________________________________ FEIF/1044-4/2020-ITM_SZERZ Finančná podpora - propagačné činnosti UJS a študentské činnosti organizované ŠS UJS Ištvánik Norbert Mgr. Ukončený 01.09.2020 31.07.2021
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 003UJS-4/2017 Využitie interaktívneho vzdelávacieho prostredia na skvalitnenie výučby predmetov matematiky a informatiky Csiba Peter RNDr. PhD. Neschválený 01.03.2017 31.10.2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0087/17 Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok Hegedűs Ondrej doc. Ing. PhD. Ukončený 01.01.2017 31.12.2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0265/17 Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky Szarka Katarína Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2017 31.12.2020
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Asociácia vybraných molekulárno-genetických a biochemických markerov u postmenopauzálnych žien s osteoporózou Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený január 2017 december 2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Analýza látkového metabolizmu u vybraných druhov poľovnej zveri Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený január 2017 december 2019
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002UJS-4/2017 Implementácia online e-learningových kurzov metodologických disciplín na 2. stupni vysokoškolského štúdia študijného programu Anglický jazyk a literatúra v programe Moodle a vytvorenie interaktívneho software-u elektronickej databázy vyučovacích hodín Puskás Andrea PaedDr. PhD. Neschválený 1.1.2017 31.12.2019
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 018PU-4/2017 Internacionalizácia a inovácia edukačného procesu v aplikovanej biochémie Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2017 31.12.2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Význam inovatívnych obchodných modelov pri zvyšovaní efektívnosti podniku Bencsik Andrea prof. CSc. Neschválený 01.01.2017 31.12.2019
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2017 Poznanie učebných štýlov a ich pozorovateľné prejavy v edukačnej praxi učiteľov Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2017 2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0056/17 Vybrané historické aspekty európskej migrácie v druhej polovici dvadsiateho storočia. Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Neschválený 1.1.2017 31.12.2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952 Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.01.2016 31.12.2019
Fond na podporu umenia 16-613-03532 Nákup knižničného fondu UK UJS Egyházi Dóra, MA Ukončený 01.02.2016 31.03.2017 6000
Fond na podporu umenia 0 Skvalitňovanie marketingovej komunikácie UK UJS s vytvorením novej webovej stránky Egyházi Dóra M. A. Neschválený 01.03.2016 31.12.2016
Fond na podporu umenia 0 Vzdelávanie knihovníkov pre zvyšovanie kvality knižničných sllužieb Egyházi Dóra M. A. Neschválený 01.03.2016 31.12.2016
Fond na podporu umenia 0 Skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia UK UJS Egyházi Dóra M. A. Neschválený 01.03.2016 31.12.2016
Fond na podporu umenia 0 Modernizácia služieb UK UJS Egyházi Dóra M. A. Neschválený 01.03.2016 31.12.2016
Fond na podporu umenia 0 Zefektívnenie využitia priestorov Univerzitnej knižnice UJS Egyházi Dóra M. A. Neschválený 01.03.2016 31.08.2016
Agentúra SAAIC 0 DESKS - DEvelopment of SKills for Success Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD. Ukončený 2016 2017
Agentúra SAAIC 0 APlication of PROblem BAsed Learning at Hungarian speaking universities Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 2016 2017
International Visegrad Fund 51501450 Lump Sum related to dthe Visegrad/v4EaP Scholarship for Fedir Molnar Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.09.2015 30.06.2016 3000
Agentúra SAAIC 0 KA1 - Learning Mobility of Individuals Kinczerová Adriana Mgr. Ukončený 01.06.2016 31.05.2018
Agentúra SAAIC 0 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Kinczerová Adriana Mgr. Ukončený 01.06.2016 31.05.2018
Agentúra SAIA HU-1109 Dyslexia in Learning and Teaching of Foreign Languages Puskás Andrea PaedDr. PhD. Neschválený 01.09.2016 31.08.2017
International Visegrad Fund 11610022 Identita, migrácia, internacionalizmus a interkulturalizmus v literatúre strednej Európy Vajda Károly Dr. habil. PhD. Ukončený 01.07.2016 31.12.2016
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 003UJS-4/2015 Web-Based aplikácie v prírodovednom vzdelávaní na ZŠ a SŠ Szarka Katarína Mgr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2017
Agentúra SAIA CIII-SK-0405-07-1516 Renewable energy sources Okenka Imrich prof. Ing. CSc. Ukončený 01.09.2015 31.08.2016
Agentúra SAIA CIII-PL-0701-04-1617 Engineering as Communication Language in Europe Takáč Ondrej Ing. PhD. Ukončený 01.09.2016 31.08.2017
Agentúra SAIA CIII-RO-0010 Teaching and Learning Bioanalysis Kinczerová Adriana Mgr. Ukončený 01.09.2016 31.08.2017
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-11-1617 International Cooperation in Computer Science Gubo Štefan RNDr. PhD. Ukončený 01.09.2016 31.08.2017
Úrad vlády SR 0 Prof. Dr. Poór József, DSc. – PhDr. Antalík Imrich, PhD.: Üzleti etika és kisebbségi lét (Obchodná etika a menšinové bytie) Antalík Imrich PhDr. Neschválený 01.01.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 „Pénz, pénz, pénz“ – Pénzügyi intelligencia képzési program „Peniaze, peniaze, peniaze” – Vzdelávací program zameraný na finančnú gramotnosť Antalík Imrich PhDr. Neschválený 01.01.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR . Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 11. ročník Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.04.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 Etika v edukácii Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 Egymásra utalva – Összebeszélünk - II. Ifjúságügyi Kongresszus Odkázaní na seba – Porozprávame sa - II. Kongres mládeže Nagy Ádám István Dr. habil. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 Vass Vilmos: A kompetenciafejlesztés pedagógiai megközelítései Vass Vilmos: Pedagogické aspekty rozvíjania kompetencií Vass Vilmos Dr. habil. PhD. Neschválený 01.04.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 Horváthová Kinga, Szőköl István: Kommunikáció (nemcsak az iskolában) Komunikácia (nielen v škole) Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.04.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 Vydanie monografie o výynamnej kultúrnej pamiatke v Jasove Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 A multietnikus Kassa kutatása Výskum multietnických Košíc Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2016
Úrad vlády SR 0 Výstava „Krajina“ Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2016
Slovnaft, a.s. 0000 Rozvoj ekologického myslenia budúcich učiteľov zavedením moderných diagnostických prostriedkov do vyučovania anatómie a fyziológie Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 15.11.2015 15.06.2016
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 041PU-4/2016 Inovácia a internacionalizácia edukácie aplikovanej biochémie Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2016
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 3/6365/08 Elektronikcá podpora vyučovania programovania prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2009 31.12.2010 36733
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 406-006UJS-4/2010 Teória a metodika školskej telesnej výchovy doc. Alexander Melicher, PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 1660
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. Ukončený 01.01.2009 31.12.2011 24538
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 3/7027/09 Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabuľe doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 1956
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 242-019PU-4/2010 Biometria živočíchov a človeka Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2011 2076
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0753/10 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2011 7054
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2011 Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov Csiba Peter RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2013 5003
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 004UJS-4/2011 Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.06.2011 31.12.2013 26661
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Ukončený 01.09.2011 31.12.2013 10377
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 01.09.2012 31.12.2011 3463
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/1022/12 Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.09.2012 31.12.2014 6341
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 004UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku Mészáros Attila Mgr. PhD. Ukončený 01.09.2012 31.12.2014 22025
International Visegrad Fund 11410052 Employmnt – atypical employment in cross border areas of Hungary and Slovakia Bukor József RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 1750
MTA Kisebbségkutató intézete "UV-1226/2009 " Sociologický prieskum ekonomickej a kultúrnej elity maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku Ďurdík Ladislav PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 3463
Agentúra SAIA CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 240
Agentúra SAAIC 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 46006
Ministerstvo spravodlivosti MR XLVI-2/KIM/660/1/2010 Dotácia účastnických a registračných poplatkov a cestovných výdavkov na Debrecínsku letnú univerzitu regionálneho rozvoja Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 1687
MTA Kisebbségkutató intézete 2009C00107CS Kultúrne dedičstvo maďarov žijúcich na Slovensku - Balady nitrianskeho kraja Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 1598
Szülőföld Alap SK006561-019 Tvorba učebných textov UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 1779
Szülőföld Alap SK006561-015 Dotácai prevádzkových nákladov UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 24916
Szülőföld Alap SK006561-13 Dotácai prevádzkových nákladov UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 128818
Szülőföld Alap SK006561-011 Tvorba učebných textov UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 3762
Kancelária ministerstva spravodlivosti MR SK006561-014 "Dotácia prevádzkových nákladov UJS na rok 2010 Mzdové náklady za jún" Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 108189
Výskumná agentúra 26210120042 Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru Tóth Norbert Ing. Ukončený 01.09.2015 31.12.2015 4510147
Výskumná agentúra 26250120004 Podpora infraštruktúry univerzity J. Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Tóthová Adriana Ing. Ukončený 01.01.2009 31.12.2010 4484390
MTA Kisebbségkutató intézete 210C00215CS Porovnácí výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 2011 - "A Kárpát-medencei magyar népesség összehasonlító vizsgálata és előreszámítása 2011-ig" Ďurdík Ladislav PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2011 6515
Agentúra SAIA CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network - Renewable Energy Resources prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 1180
Agentúra SAIA CII-SK-0405-01-0910 - CIII-SK-0405-03-1112 Renewable Energy Resources Okenka Imrich prof. Ing. CSc. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 940
Agentúra SAAIC 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 62079
Európska komisia "141796-LLP-1 2008-1DE-COMENIUS-CMP" Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen Szabóová Edita PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2009 31.12.2011 16419
Stredoeurópska nadácia NTP-OKA-XXIV.-049 Tehetséggondozó műhely prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 746
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma 117382-1/2011 Dotácia prevádzkových nákladov študentskej samosprávy UJS na rok 2011 Cúth Csaba Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 8224
Szülőföld Alap SK006561-024 Na vývoj webových stránok UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 1824
Szülőföld Alap SK006561-025 Podpora na prevádzkové náklady spojené s vyučovacou činnosťou Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 95063
Szülőföld Alap SK006561-022 Na podporu prevádzky UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 72880
Ministerstvo spravodlivosti MR XLVI-2/211/8/2011 XLVI-2/211/8/2011 Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 110290
Stredoeurópska nadácia 46/2010/2 Zabezpečenie najnovšej vedeckej a odbornej literatúry pre študentov UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2010 6000
Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho v Komárne Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2010 31.12.2012 19000
International Visegrad Fund 51001168 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2012 3000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 662-3/2012 Dotácia prevádzkových nákladov UJS na rok 2012 Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 208472
Agentúra SAAIC 11201-1650/KOMARNO01 Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 75231
Agentúra SAIA CIII-SK-0405-03-1112 Ceepus Network - Renewable Energy Resources Okenka Imrich prof. Ing. CSc. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 750
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network - International Cooperation in Computer science prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 1780
Environmentálny fond 86805 08U08 Prírodoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach južného Slovenska Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 11340
Environmentálny fond 86733 08U06 Vysokoškolské učebnice pre vyučovanie ekologických disciplín aktuálnych a plánovaných študijných programov Pedagogickej fakulty UJS Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 5680
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1970
Agentúra SAIA CIII-SK-0405-04-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS Okenka Imrich prof. Ing. CSc. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 470
Agentúra SAAIC 13201-1063/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 84619
Agentúra SAAIC 12201-0865/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.09.2012 31.08.2013 25321
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1308-4/2013 Dotácie na úhradu prevádzkových nákladov UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.04.2013 31.12.2013 254873
Emberi Erőforrások Minisztériuma 39734-2/2013/KULHON Dotácie na úhradu prevádzkových nákladov Študentskej samosprávy, na podporu propagácie a vytvorenia Syst. Alumni na UJS Cúth Csaba Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 6730
Emberi Erőforrások Minisztériuma 31118-3/2012/KULHON Dotácie na úhradu prevádzkových nákladov Študentskej samosprávy Cúth Csaba Ukončený 01.01.2012 31.12.2013 24261
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 1880
Emberi Erőforrások Minisztériuma 47654-2/2013/KULHON Dotácie na doplatok k mzdám maďarských pedagógov na UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2014 120669
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2807/5/2014 Prevádzkové náklady UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 195018
Emberi Erőforrások Minisztériuma 23633-1/2014/KULHON Prevádzkové náklady UJS KATA a študentskej kancelárie Cúth Csaba Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 12763
Közösen a jövő Munkahelyeiért Alapítvány KJM 33022 Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében – Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti Komárno – Komárom Poór József prof. Dr. DSc. Ukončený 01.01.2013 31.12.2014 1548
Úrad vlády SR LP/2011/02/169 Centrum kariérneho poradenstva, služieb a projektovej podpory Cúth Csaba Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 15000
Úrad vlády SR KNM-969/2011/1.1.1 Príprava a realizácia kultúrneho podujatia: VII. Komárňanské univerzitné dni Czibula Ádám PhDr. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 5000
Úrad vlády SR KNM-967/2011/1.1.5 Príprava a realizácia tvorivých dielní v odbore výtvarníctva: Vytvorenie tvorivej dielne na Pedagogickej fakulte UJS Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 5000
Úrad vlády SR KNM-1371/2011/1.1.8 Príprava a realizácia troch literárnych seminárov: Literatúra a jej kontexty Keserű József PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 1000
Úrad vlády SR KNM-1370/2011/1.4.2 Príprava a realizácia trojdňového seminára, vydanie zborníka: Vedľa seba alebo spolu?! - Egymás mellett vagy egymással?! Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 2500
Úrad vlády SR KNM-841/2011/1.4.3 Príprava a realizácia multikultúrneho výskumu na území južného Slovenska: Interetnické procesy a každodenná prax multikulturality na južnom Slovensku Szarka László Dr. habil. CSc. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 15000
Úrad vlády SR KNM-1305/2011/1.2.4 "Príprava a vydanie 4 čísel univerzitného štvrťročníka Eruditio – Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) " Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Ukončený 01.01.2011 31.12.2011 4000
Úrad vlády SR KNM-1233/2012/1.3.4 Mnohonárodnostná Monarchia a jej kultúra - literárno-historicko-vlastivedná súťaž Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 2600
Úrad vlády SR KNM-1264/2012/1.4.1 Eruditio - Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 6000
Úrad vlády SR KNM-1234/2012/1.5.2 Väčšinový národ - menšiny - jazyk (projekt vedeckej konferencie) Szarka László Dr. habil. CSc. Ukončený 01.01.2012 31.12.2012 5500
Úrad vlády SR KNM-1096/2013/1.1.7 Výstava sakrálnych predmetov a devocionálii používaných v reformovanej cirkvi na Reformovanej teologickej fakulte UJS Lévai Attila Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1500
Úrad vlády SR KNM-1093/2013/1.5.3 Výskum osobitostí historickej pamäte, enviromentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnomSlovensku. Dobrá prax v interetnických vzťahoch a jej miesto vškolských vzdelávacích programoch Szarka László Dr. habil. CSc. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 5000
Úrad vlády SR KNM-1091/2013/1.3.6 Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia (Inkluzívna pedagogika) Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1500
Úrad vlády SR KNM-1103/2013/1.3.6 Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek (Sprostredkovanie kultúr a pedagogické systémy) Németh Mária Magdolna Dr. habil. CSc. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1500
Úrad vlády SR KNM-1099/2013/1.3.6 Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században (1918-tól 2001-ig) (Demografický vývoj Maďarov na Slovensku v 20. storočí (1918-2001)) Ďurdík Ladislav PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1500
Úrad vlády SR KNM/2-2004/2013/1.1.9 Vedecké sympózium PF UJS„Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie“ Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1000
Úrad vlády SR KNM-1102/2013/1.3.6 Horváthová, Kinga – Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1500
Úrad vlády SR KNM-1098/2013/1.3.6 Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán (Prechody. Na hraniciach folklóru a ne-folklóru) Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1500
Úrad vlády SR KNM-1101/2013/1.3.6 Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. (Od Spiši k Biharu. Protestantizmus, literatúra a vzdelávanie v Uhorsku v 16-18. storočí) Szabó András prof. Dr. DrSc. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 1500
Úrad vlády SR KNM-1100/2013/1.3.3 Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo Východnej Európe – slovenský preklad Barnabás Vajda Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 2200
Úrad vlády SR KNM-1094/2013/1.2.4 Eruditio – Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne)- 8.ročník Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2013 6000
Úrad vlády SR KNM-1192/2014/1.4 Stratégia voľby povolania mládeže národnostných menšín Cúth Csaba Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 2500
Úrad vlády SR KNM-1191/2014/2.2 Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku – medzinárodná vedecká konferencia Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 1000
Úrad vlády SR http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/ Odbornosť a metodické otázky učebníc - medzinárodné sympózium o výskume učebníc Simon Szabolcs PhD. Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 2000
Úrad vlády SR http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/ Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 9.ročník Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Ukončený 01.01.2014 31.12.2014 5000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 6081/5/2015 Podpora na prevádzkové náklady UJS Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.02.2015 29.02.2016 287422
Emberi Erőforrások Minisztériuma 44741-6/2015/FEPOL Prevádzkové náklady UJS KATA a študentskej kancelárie Ištvánik Norbert Mgr. Ukončený 01.09.2015 30.06.2016
City of Vienna Z-15-190/0001-03 Projekt pre Rozvoj ľudksých zdrojov Bukor József RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2015 30.04.2015 1000
Agentúra SAAIC 2015-1-SK01-KA103-008722 Projekt v rámci programu ERASMUS+ (2015/2016) Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.09.2015 31.08.2016 80611
Agentúra SAAIC 2014-1-SK01-KA103-000257 Projekt v rámci programu ERASMUS+ (2014/2015) Tóth János doc. RNDr. PhD. Ukončený 01.09.2014 31.08.2015 134943
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2015 31.12.2015 2160
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka HUSK1101/1.6.2/0050 Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení Ištvánik Norbert Mgr. Ukončený 01.01.2014 31.12.2016
Výskumná agentúra 26110230108 Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou karierneho poradenstva Tóthová Adriana Ing. Ukončený 01.10.2013 31.12.2015 557848
Výskumná agentúra 26250120066 Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity J. Selyeho v Komárne Tóthová Adriana Ing. Ukončený 01.02.2014 31.12.2015 1750691
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 008UJS-4/2014 Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe Görözdi Zsolt Mgr. Th. D. Ukončený 01.01.2014 31.12.2016
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002UJS-4/2014 Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovanie moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky Csiba Peter RNDr. PhD. Ukončený 01.01.2012 31.12.2016
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 010UJS-4/2014 Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní prof. Ing.Veronika Stoffová, CSc. Ukončený 01.01.2014 31.12.2016
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 005UJS-4/2015 Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD. Ukončený 01.01.2015 31.12.2017
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.01.2012 31.12.2015 6857
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podniateľskej siete v ranných etapách jej formovania Machová Renáta Ing. PhD. Ukončený 01.01.2013 31.12.2015 4993
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0158/14 Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku Mďarsku (1938-1968) Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2014 30.12.2016
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0304/16 Rozdelenie postupnosti a charakteristiky hustôt v aritmetických štruktúrach Tóth János doc. RNDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2018
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 002UJS-4/2016 Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov Szarka Katarína Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2016 31.12.2018
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0767/16 Biológia človeka z pohľadu religionistického Xeravits Géza György prof. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2018
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Asociácia vybraných polymorfizmov CER1 génu s biochemickými markermi u postmenopauzálnych žien s osteoprózou Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2019
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 0 Výskum pohrebiska Nitra-Šindolka archeogenetickými metódami Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2019
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 001UJS-4/2016 Plánovanie, realizovanie a hodnotenie procesov vyučovania jazykov (maďarského, slovenského a nglického) vo viacjazyčnom prostredí v Slovenskej republike Simon Szabolcs PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2017
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952 Simon Attila Dr. habil. PhD. Ukončený 01.01.2016 31.12.2019
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 041/PU-4/2016 Podpora vyučovania vybraných predmetov informačno-komunikačnými technológiami Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2016 31.12.2018
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-14-0097 Monitoring a analýza stavu a porúch látkového metabolizmu u vybraných druhov poľovnej zveri vo vzťahu k ich prostrediu Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.07.2015 31.06.2019
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV Analýza biomarkerov látkového metabolizmu poľovnej zveri vo vybraných lokalitách Slovenska Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.07.2016 30.06.2020
Úrad vlády SR KNM-1137/2015/1.1.2 Tudományos ismeretek alkalmazása az oktatásban élettanból, genetikából az élő szervezetek adaptációjáról és az életkörnyezetről - tanulmánykötet Uplatnenie vedeckých poznatkov z fyziológie a genetiky, adaptácie organizmov a životného prostredia vo vyučovaní - vedecký zborník Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1136/2015/1.1.2 A beiskolázás optimális feltételei - a SJE TKK 2014-es tudományos szimpóziumának tanulmánykötete Podmienky optimálnej školskej pripravenosti - konferenčný zborník príspevkov vedeckého sympózia PF UJS 2014 Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1135/2015/1.1.2 A jászói kolostorkert - monográfia Jasovská kláštorná záhrada - monografia Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1134/2015/3.3 Tradícia a identita: výskum genealogických a rodových väzieb Rákócziovcov na území východného Slovenska Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1133/2015/1.4 A multietnikus Kassa történelmének antropológiai kutatása Antropologický výskum multietnickej histórie Košíc Nagy Melinda PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1131/2015/3.2 Medzinárodná vedecká konferencia RTF UJS „Identita človeka z pohľadu cirkvi a z pohľadu religionistického. “ Lévai Attila Mgr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1130/2015/1.3 Výstava reformovaného sakrálneho kultúrneho dedičstva na Slovensku na Reformovanej teologickej fakulte UJS Lévai Attila Mgr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1128/2015/1.1.2 Andrea Puskás: Női identitás és feminista irodalomkritika (Ženská identita a feministická literárna kritika) Puskás Andrea PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1127/2015/1.1.2 Horváthová Kinga: A szlovákiai és magyarországi közoktatási rendszerek összehasonlító vizsgálata (Komparácia školských systémov Slovenska a Maďarska) Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1123/2015/1.1.2 Bakos Anita: A zene és zenei nevelés szerepe Williams szindrómás gyermekek életében. Hudba vo výchovno-vzdelávacom procese detí s Williamsovým syndrómom Tóth-Bakos Anita Mgr. PhD. Neschválený 01.01.2015 31.12.2015
Úrad vlády SR KNM-1122/2015/1.1.2 Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. (Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska) Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD. Ukončený 01.01.2015 31.12.2015 2600
Úrad vlády SR KNM-1124/2015/1.1.1 Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 10.ročník Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. Ukončený 01.01.2015 31.12.2015 4000
Úrad vlády SR KNM-1125/2015/1.1.2 Strédl Terézia: Tolerancia és a kommunikáció (Tolerancia a komunikácia) Strédl Terézia PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2015 31.12.2015 1400
Úrad vlády SR KNM-1126/2015/1.1.2 Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv Slovensko–maďarská pedagogická terminologická príručka Németh András prof. Dr. DrSc. Ukončený 01.01.2015 31.12.2015 1500
Úrad vlády SR KNM-1129/2015/2.2 III. Vedecké sympózium PF UJS: "Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu" Nagy Melinda PaedDr. PhD. Ukončený 01.01.2015 31.12.2015 2000
Úrad vlády SR KNM-1132/2015/1.1.2 Antalík Imrich – Korcsmáros Enikő: „Pénz, pénz, pénz“ – „Peniaze, peniaze, peniaze“ (rozvoj ekonomickej kultúry maďarskej menšiny – informačný materiál pre stredoškolákov v oblasti finančnej gramotnosti) Antalík Imrich PhDr. Ukončený 01.01.2015 31.12.2015 1500